Đúng là 'hàng' Trung Quốc

03/11/2012 15:56 Thu Hương
(GDVN) - Đao phủ vung đao chém đầu nhưng đầu không đứt mà đao lại gãy.
Trung Quốc thời xưa.
Thu Hương