Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P22)

04/02/2012 08:40 T.L (sưu tầm)
(GDVN) - Nô phân tích việc con gái ăn rất từ tốn: "Từ tốn ở đây có nghĩa là ăn từ từ nhưng... rất tốn".
T.L (sưu tầm)