Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P25)

08/02/2012 11:07 Tống Linh (sưu tầm)
(GDVN) - "1 với 1 là 2, 2 thêm 2 là 4, 4 với 1 là 5, 5 bệnh nhân 1 giường"...
Tống Linh (sưu tầm)