Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P29)

12/02/2012 18:12 Tống Linh (tổng hợp)
(GDVN) - Mon: "Khi bạn có một cái búa, thì mọi chuyện chả là cái đinh gì cả!"
Tống Linh (tổng hợp)