Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P37)

20/02/2012 10:31 Tống Linh (sưu tầm)
(GDVN) - Trước khi đi thi thầy dặn: "Nô! Đi thi nhớ lời thậy dặn, vào phòng thi cứ bình tĩnh mà... run nhé"
Tống Linh (sưu tầm)