Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P45)

29/02/2012 14:56 TL (sưu tầm)
(GDVN) - Nô: "Ở đời có lắm sự bất công, cây sung to đùng quả bé tí, cây bí bé tí quả to đùng"!
TL (sưu tầm)