Không thể nhịn cười Đôrêmon chế (P70)

15/04/2012 12:05 TL (st)
(GDVN) - Có những lúc buồn chán Nô muốn đi đến một nơi mà không ai biết tới. Nhưng....sợ không nhớ đường về nên lại thôi.
TL (st)