Một lời cảm ơn !

26/06/2012 15:02 st cab.vn
(GDVN) - Câu truyện bắt đầu từ khi ta vừa mới chào đời!
st cab.vn