Bổ sung dự toán chi ngân sách cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

26/12/2020 06:40
Nhật Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung 44.495.140.000 đồng từ nguồn dự toán chi sự nghiệp văn hóa thông tin của ngân sách trung ương năm 2020 cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xử lý các tồn tại liên quan tới kinh phí sản xuất bộ phim “Huyền thoại 1C”.

Cụ thể, bổ sung 569.615.000 đồng để thanh toán cho Công ty cổ phần Tây Nam Phim chi phí sản xuất phim còn thiếu; 28.825.525.000 để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có nguồn quyết toán do số dư tạm ứng năm 2018 không được chuyển nguồn sang năm sau; 15.100.000.000 đồng cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thu hồi dự toán ứng trước năm 2012 và năm 2014 và thực hiện quyết toán kinh phí.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí được bổ sung thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Thu hồi, nộp ngân sách nhà nước theo quy định: Số tiền thu bản quyền phát sóng phim “Huyền thoại 1C” và số tiền thuế giá trị gia tăng còn phải nộp của Công ty cổ phần Tây Nam Phim theo đề nghị của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo. Bộ Tài chính thông báo, hướng dẫn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nội dung trên theo quy định.

Nhật Minh