Chuyển đổi số lĩnh vực bảo hiểm xã hội, BHYT tiếp tục đem lại nhiều lợi ích

03/04/2024 13:52
Thuỷ Uyên
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Trong quý I/2024, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp và đạt được những kết quả tích cực trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các Bộ, Ngành, địa phương

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã và đang tích cực phối hợp với các Bộ, Ngành, địa phương trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác để làm giàu các cơ sở dữ liệu, phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Một số kết quả nổi bật như sau:

Phối hợp với Bộ Công an kết nối chia sẻ, xác thực, đồng bộ thông tin liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:

Đến nay, Hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác thực hơn 96 triệu thông tin nhân khẩu trong cơ sở dữ liệu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý, trong đó có khoảng 87,75 triệu người đang tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 97,3% tổng số người tham gia (không bao gồm lực lượng vũ trang, thân nhân quân đội) với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; phối hợp tích hợp thông tin sổ Bảo hiểm xã hội trên ứng dụng VNeID, đến nay, đã có hơn 15,4 triệu lượt truy vấn thông tin sổ Bảo hiểm xã hội thành công để tích hợp lên ứng dụng VNeID.

Kết nối, chia sẻ dữ liệu với Tổng cục Thuế: Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thành việc bóc tách, xử lý dữ liệu của các gói tin từ Tổng cục Thuế chuyển sang; thực hiện phân tích, đối chiếu với dữ liệu của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam để lên biểu mẫu gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố khai thác.

Kết nối dữ liệu với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Cung cấp tiện ích tra cứu cho cán bộ thuộc các Trung tâm Dịch vụ việc làm trên cả nước để tra cứu các thông tin của người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội như: Trạng thái tại thời điểm tra cứu; trạng thái hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội; tháng dừng đóng gần nhất; tổng thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng; lương bình quân 6 tháng cuối của lần chốt sổ cuối cùng trong quá trình giải quyết trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp; phối hợp tích hợp, cung cấp dịch vụ công Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Đến nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng Dịch vụ công quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 379.617 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động..

Phối hợp, hỗ trợ Bộ Y tế liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử từ các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc phục vụ triển khai các dịch vụ công trực tuyến "Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tuyến" và 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông "Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hỗ trợ chi phí mai táng, Trợ cấp mai táng".

Đến nay, trên toàn quốc có 1.240 cơ sở khám chữa bệnh đã gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, với 2.512.206 dữ liệu được gửi; có 1.647 cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy chứng sinh, với 1.041.818 dữ liệu được gửi; 629 cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy báo tử, với 11.087 dữ liệu được gửi.

Việc liên thông giấy khám sức khỏe lái xe qua hạ tầng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam giúp người dân có thể đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe hoàn toàn trực tuyến (trước đây người dân buộc phải đến nơi cấp giấy phép lái xe để nộp bản giấy của giấy khám sức khỏe lái xe).

Việc liên thông giấy chứng sinh, giấy báo tử qua hạ tầng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tạo ra tiện ích rất quan trọng là đầu vào giúp người dân có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông: Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hỗ trợ chi phí mai táng, Trợ cấp mai táng (trước đây người dân buộc phải đến uỷ ban nhân dân xã, phường để nộp bản giấy của giấy chứng sinh, giấy báo tử khi làm thủ tục Đăng ký khai sinh, Đăng ký khai tử).

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã chia sẻ dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế cho các cơ sở khám chữa bệnh để phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, bàn giao toàn bộ cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế cho Bộ Y tế để xây dựng hồ sơ sức khỏe; tiếp nhận dữ liệu bảo lưu, dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế từ Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.

Có thể thấy, với nguồn cơ sở dữ liệu được cập nhật thường xuyên và hệ thống công nghệ thông tin phủ rộng, việc kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam với các Bộ, Ngành, địa phương giúp chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng quản lý, cải cách, liên thông thủ tục hành chính, góp phần xây dựng và phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân, đơn vị và doanh nghiệp.

bhxh.jpg
Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp và đạt được những kết quả tích cực trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Về triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip

100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip (đáp ứng yêu cầu tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng số định danh cá nhân/căn cước công dân).

Đến nay, đã có hơn 68,5 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng số định danh cá nhân/ căn cước công dân thành công phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Với việc triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân, người bệnh bảo hiểm y tế chỉ cần sử dụng căn cước công dân để làm thủ tục khám chữa bệnh, giúp đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian cho cả người bệnh và cán bộ y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội cũng tiết kiệm được chi phí in ấn và phát hành thẻ bảo hiểm y tế.

bhyt.png
100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip.

Về triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Toàn bộ các thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đủ điều kiện đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Các dịch vụ công này được cung cấp trên nhiều nền tảng, hình thức, như: Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Cổng dịch vụ công Quốc gia, Ứng dụng VssID, tổ chức IVAN, VNPOST...

Trong Quý I/2024, toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý hơn 4,3 triệu hồ sơ giao dịch điện tử (tương đương 29,4 triệu hồ sơ gắn với từng người lao động, chiếm 87,2% tổng số hồ sơ cả trực tiếp và trực tuyến được tiếp nhận và xử lý).

chuyendoiso.jpg
Toàn bộ các thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đủ điều kiện đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Về triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số

Toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phê duyệt khoảng 35 triệu tài khoản giao dịch điện tử cá nhân (dùng để đăng nhập và sử dụng Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam và ứng dụng VssID); đã phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Cục C06) - Bộ Công an thực hiện điều chỉnh, nâng cấp ứng dụng VssID đáp ứng yêu cầu kết nối, tích hợp tài khoản định danh điện tử (tài khoản VNeID) với ứng dụng VssID (đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản VNeID).

Đến nay, đã có hơn 7,5 triệu lượt sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập ứng dụng VssID.

Về việc đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm không dùng tiền mặt

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nỗ lực thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm không dùng tiền mặt.

Đến nay, có khoảng trên 64% số người hưởng nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, tăng khoảng 3% so với năm 2022 (vượt 4% chỉ tiêu giao tại Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ).

Ngày 22/3/2024, Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thống nhất ban hành quy trình phối hợp triển khai thực hiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm vận động, tuyên truyền người dân nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, kết hợp xác minh, làm sạch dữ liệu người hưởng.

Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục nỗ lực, quyết tâm tạo ra ngày càng nhiều tiện ích, dịch vụ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp với mục tiêu luôn được Bảo hiểm xã hội Việt Nam xác định “chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, then chốt để Ngành phục vụ tốt nhất người tham gia, thụ hưởng chính sách”.

Thuỷ Uyên