Chuyển Trung tâm Đăng kiểm 93.01S thành công ty cổ phần

22/11/2018 08:23
Nhật Minh
(GDVN) - Thủ tướng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 1 đơn vị sự nghiệp công lập - Trung tâm Đăng kiểm 93.01S thành công ty cổ phần theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015, Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước chỉ đạo thực hiện việc rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Trung tâm Đăng kiểm 93.01S trước khi thực hiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

Đồng thời xây dựng phương án thực hiện chuyển Trung tâm này thành công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tiếp tục rà soát để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép thực hiện chuyển thành công ty cổ phần đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đủ điều kiện theo quy định.

Nhật Minh