Đau cái gì...cắt cái đó!

25/06/2012 23:57
Bà con cẩn thận với những thầy lang có tài băm chém bệnh nhân, tục gọi là lang băm!
Đau cái gì...cắt cái đó! ảnh 1
Đau cái gì...cắt cái đó! ảnh 2
Đau cái gì...cắt cái đó! ảnh 3
Đau cái gì...cắt cái đó! ảnh 4
Đau cái gì...cắt cái đó! ảnh 5
Đau cái gì...cắt cái đó! ảnh 6
Đau cái gì...cắt cái đó! ảnh 7
Đau cái gì...cắt cái đó! ảnh 8