Kinh nghiệm dịch tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

Kinh nghiệm dịch tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
(GDVN) - Biên dịch tiếng Anh là một quá trình phức tạp mà nếu chỉ ngôn ngữ không chưa đủ, nó đòi hỏi khả năng nhất định về kiến thức xã hội và hiểu biết chuyên ngành bằng chính tiếng mẹ đẻ.