Điều kiện thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

18/04/2018 06:30
Như Hải
(GDVN) - Sở Giao dịch hàng hóa được thành lập phải có vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng trở lên và có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng các yêu cầu về giải pháp công nghệ.

Chính phủ  ban hành Nghị định 51/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP  ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại, trong đó sửa đổi, bổ sung điều kiện thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

Theo đó, Sở Giao dịch hàng hóa được thành lập nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1- Vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng trở lên.

2- Có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng các yêu cầu về giải pháp công nghệ và kỹ thuật trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa, cụ thể:

Điều kiện thành lập Sở Giao dịch hàng hóa ảnh 1

Sở Giao dịch hàng hóa được thành lập phải có vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng trở lên (ảnh minh họa - nguồn vtv).

Hệ thống máy chủ hoạt động ổn định và có tối thiểu một máy chủ dự phòng luôn ở trạng thái sẵn sàng trong trường hợp hệ thống chính xảy ra sự cố;

Hệ thống máy chủ đảm bảo sao lưu dữ liệu của các ứng dụng nghiệp vụ, dữ liệu giao dịch, đảm bảo khôi phục thông tin dữ liệu trong trường hợp phát sinh sự cố;

Phần mềm ứng dụng phải thực hiện các yêu cầu về quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật;

Hệ thống phần mềm phải có chức năng nhật ký thao tác để lưu vết mọi giao dịch hàng hóa, thanh toán, giao nhận trong quy trình nghiệp vụ tối thiểu trong thời gian 5 năm;

Hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng, nếu có.

Nghị định cũng bổ sung quy định nhà đầu tư nước ngoài tham gia hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam.

Điều kiện thành lập Sở Giao dịch hàng hóa ảnh 2Việt Nam phải cải thiện xếp hạng về môi trường kinh doanh

Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài có quyền tham gia giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài có quyền góp vốn thành lập Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam;

Mua cổ phần, phần vốn góp của Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam theo quy định sau:

Nhà đầu tư nước ngoài được phép góp vốn thành lập Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam;

Mua cổ phần, phần vốn góp của Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam với tỷ lệ không quá 49% vốn điều lệ;

Nhà đầu tư nước ngoài được phép tham gia hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa với tư cách khách hàng hoặc tham gia làm thành viên của Sở Giao dịch hàng hóa (thành viên môi giới, thành viên kinh doanh) với tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ không hạn chế;

Thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Như Hải