Bộ trưởng Nhạ yêu cầu rà soát kỹ hồ sơ của 556 ứng viên xét Giáo sư, Phó Giáo sư

02/09/2019 07:54 Thùy Linh
(GDVN) - Đến nay, đã có 92 Hội đồng Giáo sư cơ sở đã nộp kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư về Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Ngày 30/8, Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 chủ trì phiên họp lần thứ II của Hội đồng.

Theo báo cáo tại phiên họp, năm 2019, có 98 Hội đội Giáo sư cơ sở có ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư với 725 ứng viên, trong đó có 119 ứng viên Giáo sư, 606 ứng viên Phó Giáo sư.

Đến nay, đã có 92 Hội đồng Giáo sư cơ sở đã nộp kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư về Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước theo quy định.

Phiên họp lần thứ II Hội đồng giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 (Ảnh: moet.gov.vn)

Sau khi thẩm định hồ sơ, đánh giá ngoại ngữ, đánh giá báo cáo khoa học tổng quan từ 725 ứng viên, hiện nay còn 556 ứng viên, trong đó có 105 ứng viên Giáo sư, 450 ứng viên phó Giáo sư, được Hội đồng Giáo sư cơ sở gửi hồ sơ về Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước đề nghị xét, công nhận tiêu chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư ở 26 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.

Trong quá trình xét hồ sơ ứng viên, Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thường trực Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành kiểm tra, giám sát các Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Số ứng viên được đề nghị xét giáo sư năm nay chưa bằng một nửa năm 2017

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, việc tổ chức xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019 ở các Hội đồng Giáo sư cơ sở đã thực hiện theo qui định và hoạch đề ra;

Thường trực Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã chỉ đạo sát sao các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước trong việc tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các Hội đồng Giáo sư cơ sở trong việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019.

Được biết, năm 2019, là năm đầu tiên thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg về quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư; Thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư, do đó, một số Hội đồng Giáo sư cơ sở còn lúng túng trong việc thực hiện một số qui định của quyết định 37.

Cùng với đó, một số hội đồng cơ sở còn chưa thực hiện đầy đủ quy định phải công khai kết quả xét tuyển của các ứng viên lên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học nên đã phải kéo dài thêm thời gian để thực hiện công khai theo qui định.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu Hội đồng Giáo sư ngành phối hợp với Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước rà soát kỹ trong khâu tiếp nhận hồ sơ các ứng viên từ Hội đồng Giáo sư cơ sở đảm bảo đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo qui định.

Trong khâu tiếp nhận và quá trình thẩm định hồ sơ ứng viên, nếu phát hiện hồ sơ nào không đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì loại ngay.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng yêu cầu các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành cần nâng cao trách nhiệm trong thẩm định năng lực chuyên môn, kết quả nghiên cứu, định hướng nghiên cứu và năng lực ngoại ngữ của các ứng viên.

Bộ trưởng lưu ý các Hội đồng ngành, liên ngành cần công bằng, công tâm, khách quan trong thẩm định hồ sơ ứng viên, trong đó nhất là khâu bỏ phiếu kết quả xét công nhận ứng viên và phải chịu trách nhiệm về  thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng.

Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành phải quán triệt các ủy viên Hội đồng thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ thẩm định hồ sơ ứng viên được phân công; tuyệt đối không được tiếp xúc, liên hệ (trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các mối quan hệ cá nhân) với các ứng viên trong quá trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và chịu trách nhiệm cá nhân nếu để xảy ra vi phạm.

Với Thường trực Hội đồng Giáo sư nhà nước, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu tiếp tục chỉ đạo sát sao công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư của các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2019.

Tham gia trực tiếp hoặc chỉ đạo Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ của các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đảm bảo đúng quy định.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước trực tiếp chỉ đạo các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành theo lĩnh vực chuyên môn được phân công.

Giao Phó Chủ tịch, Giáo sư Lê Quang Cường thay mặt Chủ tịch chỉ đạo Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước thực hiện các nhiệm vụ giao nhận hồ sơ ứng viên và đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư của các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2019.

Thùy Linh