Bộ yêu cầu Sở báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 61, 116

31/12/2011 12:00 Thu Hòe
(GDVN) - Bộ  yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo trong cả nước báo cáo kết quả thực hiện Nghị  61 và Nghị định 116 trước ngày 15/1/2012.
Nghi định số 61//NĐ-CP quy định về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được triển khai từ năm 2004.

Nghị định số 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn triển khai năm 2010.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo gửi báo cáo kết quả về Bộ trước ngày 15/1/2012

Để có cơ sở báo cáo Chính phủ việc triển khai, thực hiện Nghị định số 61 sau 5 năm thực hiện và Nghị định số 116 sau 1 năm thực hiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và đào tạo báo cáo kết quả thực hiện về Bộ.

Theo đó, các Sở Giáo dục và Đạo tạo phải báo cáo kết quả thực hiện 2 Nghị định nói trên về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua email: btly@moet.gov.vn, trước ngày 15/1/2012.

Các Sở Giáo dục và Đạo tạo báo cáo về việc thực hiện Nghị định  số 61 với các nội dung: Những việc đã làm được và chưa làm được trong việc thực thi Nghị định; Số nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được hưởng và số kinh phí thực hiện năm 2011; Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện chế độ, chính sách quy định tại Nghị định số 61 và kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung quy định tại Nghị định số 61.

Về Nghị định 116, Bộ yêu cầu các Sở báo cáo hình triển khai, thực hiện các chính sách quy định tại Nghị định số 116, đặc biệt nhấm mạnh và làm rõ những thuận lợi và khó khăn của từng địa phương trong quá trình thực thi Nghị định.


Thu Hòe