Hồ sơ thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia

07/01/2020 06:32
Nhật Minh
(GDVN) - Chính phủ ban hành Nghị định 02/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án...

Nghị định bổ sung Mục 4a vào sau Mục 4 Chương IV: Hồ sơ và nội dung thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công.

Trong đó, bổ sung quy định hồ sơ trình thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư của chủ đầu tư hoặc đơn vị trực thuộc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư.

Ảnh minh họa: TTXVN
Ảnh minh họa: TTXVN

Cụ thể, hồ sơ trình thẩm định của chủ đầu tư hoặc đơn vị trực thuộc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư (chủ đầu tư) gồm: Tờ trình thẩm định; báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh hoặc Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; báo cáo giám sát, đánh giá điều chỉnh dự án đầu tư; tài liệu khác có liên quan.

Chủ đầu tư gửi 15 bộ hồ sơ dự án theo quy định nêu trên đến cơ quan chủ quản của mình hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư để tổ chức thẩm định nội bộ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 34 và điểm b khoản 1 Điều 19 Luật Đầu tư công. Thời gian thẩm định nội bộ không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ dự án theo nội dung thẩm định, chuẩn bị hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định cũng bổ sung quy định hồ sơ trình thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư của cơ quan chủ quản đầu tư hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư.

Cụ thể, hồ sơ trình thẩm định của cơ quan chủ quản đầu tư hoặc của cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư (cơ quan chủ quản) gồm: Tờ trình Chính phủ của cơ quan chủ quản; báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh hoặc Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh (đã được hoàn thiện theo ý kiến thẩm định nội bộ); báo cáo thẩm định nội bộ quy định nêu trên; báo cáo giám sát, đánh giá điều chỉnh dự án đầu tư (do chủ đầu tư chuẩn bị); các tài liệu khác có liên quan.

Cơ quan chủ quản gửi 1 bộ hồ sơ theo quy định để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi 20 bộ hồ sơ đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước.

Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia trong thời hạn 90 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của dự án.

Nhật Minh