Bộ Tài chính công bố mức giá trần 25 mặt hàng sữa

21/05/2014 15:14 Phạm Liễu
(GDVN) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1079/QĐ-BTC về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Cùng với quyết định này, Bộ Tài chính quy định về giá tối đa – giá trần của mặt hàng sữa trong khâu bán buôn, áp dụng đối với 25 mặt hàng sữa.

Theo đó, đối với những sản phẩm sữa bán buôn đang lưu thông trên thị trường, Bộ Tài chính yêu cầu tổ chức, cá nhân căn cứ vào quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành và so sánh về giá của sản phẩm sữa đó với sản phẩm sữa đã công bố giá tối đa để xác định giá tối đa, gửi cơ quan có thẩm quyền quản lý giá.

Bảng giá trần áp dụng với 25 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi vừa được Bộ Tài chính quy định.

Đối với những sản phẩm sữa mới, chưa lưu thông trên thị trường, tổ chức, cá nhân căn cứ vào quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành và so sánh với giá của sản phẩm sữa đang lưu thông trên thị trường đã công bố giá tối đa để xác định giá tối đa cho sản phẩm sữa mới, gửi cơ quan có thẩm quyền quản lý giá.Giá tối đa trong khâu bán lẻ được

Bộ Tài chính xác định bằng giá tối đa trong khâu bán buôn cộng chi phí khác có liên quan theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền quản lý giá nhưng tối đa không quá 15% của giá tối đa trong khâu bán buôn.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/6/2014, thực hiện trong khâu bán buôn chậm nhất từ 10 ngày sau khi quyết định có hiệu lực.

Phạm Liễu