Năm 2018 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch

08/01/2019 13:04 Vũ Phương
(GDVN) - Tổng doanh thu toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2018 đạt 626,8 nghìn tỷ đồng, vượt 96 nghìn tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch năm, tăng 26% so với năm 2017.

Bản lĩnh - Đoàn kết - Đổi mới - Hành động

Năm 2018 là năm thứ ba cả nước tập trung mọi nguồn lực thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, là năm bản lề thực hiện các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016- 2020, cũng là năm thứ ba Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035. 

Việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2018 có ý nghĩa và vai trò đặc biệt quan trọng, tạo động lực vững chắc để thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2016- 2020, góp phần quan trọng cùng cả nước vượt qua những khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ là ưu tiên kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. 

Ý thức đầy đủ về trách nhiệm của Tập đoàn đối với đất nước, mọi kết quả hoạt động của Tập đoàn đều ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng GDP và nguồn thu Ngân sách Nhà nước; với phương châm hành động “Bản lĩnh - Đoàn kết - Đổi mới - Hành động”, tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn đã đoàn kết, chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Giàn xử lý khí trung tâm mỏ Hải thạch mộc tinh. Ảnh: PVN. 

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã cơ bản hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2018.

Cụ thể, về sản xuất kinh doanh năm 2018, Gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2018 đạt 12 triệu tấn quy dầu, so với mức kế hoạch năm là 10 triệu tấn quy dầu, Tập đoàn đã hoàn thành vượt kế hoạch cả năm trước 14 ngày.

Tổng sản lượng khai thác năm 2018 đạt 23,98 triệu tấn quy dầu, vượt 1,14 triệu tấn quy dầu (vượt 5,0%) kế hoạch năm.

Trong đó, khai thác dầu thô đạt 13,97 triệu tấn, vượt 735 nghìn tấn (vượt 5,6%) kế hoạch năm. Tập đoàn đã đạt mốc khai thác tấn dầu thứ 390 triệu vào ngày 28/4/2018.

Khai thác dầu thô ở trong nước hoàn thành kế hoạch cả năm (11,31 triệu tấn) trước 21 ngày, năm 2018 đạt 12,0 triệu tấn, vượt 675 nghìn tấn (vượt 6,0%) kế hoạch năm;

Khai thác dầu thô ở nước ngoài hoàn thành kế hoạch cả năm (1,92 triệu tấn) trước 10 ngày, năm 2018 đạt 1,98 triệu tấn, vượt 60 nghìn tấn (vượt 3,1%) kế hoạch năm.

Hoạt động khai thác dầu khí trên mỏ Bạch Hổ. Ảnh: PVN. 

Về khai thác khí, Tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm (9,60 tỷ m3) trước 15 ngày, năm 2018 đạt 10,01 tỷ m³, vượt 410 triệu m3 (vượt 4,3%) kế hoạch năm. Tập đoàn đạt mốc khai thác m3 khí thứ 140 tỷ vào ngày 27/9/2018.

Sản xuất đạm, Tập đoàn cũng hoàn thành kế hoạch cả năm (1,54 triệu tấn) trước 18 ngày, năm 2018 đạt 1,63 triệu tấn, vượt 88 nghìn tấn (vượt 5,7%) kế hoạch năm. Tập đoàn đã đạt mốc sản xuất tấn đạm thứ 16 triệu vào ngày 19/7/2018.

Tập đoàn đã đạt mốc sản xuất kWh điện thứ 170 tỷ vào ngày 02/12/2018.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã đạt mốc sản xuất tấn sản phẩm các loại thứ 55 triệu vào ngày 30/8/2018.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2018 đạt 626,8 nghìn tỷ đồng, vượt 96 nghìn tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch năm, tăng 26% so với năm 2017.

Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn năm 2018 đạt 121,3 nghìn tỷ đồng, vượt 47,5 nghìn tỷ đồng, vượt 64,3% kế hoạch năm, tăng 24% so với năm 2017.

Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn. Ảnh: PVN. 

Với những chỉ số ấn tượng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đạt được năm 2018 sẽ là lực đẩy quan trọng năm 2019 Tập đoàn tiếp tục phát triển và thành công hơn nữa những chỉ tiêu, mục tiêu đặt ra.

Theo đó, năm 2019 là năm thứ tư Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.

Việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2019 mang tính quyết định để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016- 2020, góp phần quan trọng cùng cả nước vượt qua những khó khăn, thách thức để đẩy nhanh phát triển kinh tế đi đôi với với việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô;

Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Người lao động Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Dầu khí (PVD). Ảnh: PVN. 

Thực hiện đồng bộ, linh hoạt các giải pháp trọng tâm

Để thực hiện thành công các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, Tập đoàn sẽ tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, linh hoạt các giải pháp trọng tâm, gồm:

1. Xây dựng, đôn đốc, chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Tập đoàn thực hiện Nghị quyết số 01/NQ- CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 phù hợp với điều kiện thực tế của Tập đoàn và các đơn vị.

2. Tiếp tục lựa chọn, đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tìm kiếm thăm dò thẩm lượng năm 2019, đảm bảo gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2019 là 05-10 triệu tấn dầu quy đổi. Ưu tiên tập trung phát triển các dự án: Lô B, Cá Voi Xanh. Đôn đốc, làm việc với các nhà thầu dầu khí thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch tìm kiếm thăm dò dầu khí, kiểm soát chặt chẽ tiến độ phát triển các mỏ/công trình đưa vào khai thác trong năm 2019 và sản lượng khai thác dầu khí năm 2019 theo đúng kế hoạch đề ra. Kiểm soát, vận hành an toàn, ổn định các nhà máy/công trình dầu khí.

3. Tổ chức thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp giai đoạn 2017-2020 theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 1182/TTg- ĐMDN ngày 11/8/2017.

Theo đó, trong quý I/2019 tiếp tục bám sát, giải trình các Bộ/ngành liên quan, Thủ tướng Chính phủ các đề án gồm: Đề án tái cơ cấu toàn diện PVN giai đoạn 2017-2020; Đề án cơ cấu lại PVEP trước khi thực hiện cổ phần hóa; Đề án tái cơ cấu chuyển giao vốn PVN tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam; Đề án sắp xếp đối với Trường Đại học dầu khí và Viện Dầu khí Việt Nam.

Trung tâm xử lý khí Cà Mau. Ảnh: PVN. 

4. Bám sát diễn biến giá dầu năm 2019 để có các giải pháp kịp thời ứng phó với những biến động của giá dầu từng thời điểm trong năm 2019.

5. Tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc 05 dự án yếu kém theo đúng chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1468/QĐ- TTg ngày 29/9/2017. Thực hiện tốt công tác bao tiêu sản phẩm của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

6. Đẩy mạnh công tác thu xếp vốn và giải ngân các dự án đầu tư. Giám sát chặt chẽ tiến độ các dự án đầu tư khởi công và hoàn thành trong năm 2019.

7. Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí; đảm bảo thu nhập cho cán bộ công nhân viên trong tất cả các đơn vị thành viên của Tập đoàn; tổ chức thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

8. Chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, các Bộ/ngành trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn, góp phần tăng cường sự hiện diện và khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên thực tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trên biển Đông.

9. Tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động của Tập đoàn, chỉ đạo các đơn vị thành viên tự kiểm tra để kịp thời khắc phục các tồn tại nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch  đề ra.

Giàn công nghệ trung tâm số 3 mỏ Bạch Hổ. Ảnh: PVN. 

5 dấu ấn nội bật của ngành dầu khí năm 2018

1. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cơ bản hoàn thành công tác sắp xếp, tinh giản bộ máy Công ty mẹ; là doanh nghiệp đầu tiên hoàn thành hợp nhất các ban của Đảng với ban chuyên môn có nhiệm vụ tương đồng. Đã hoàn thiện và ban hành Cẩm nang Văn hóa Dầu khí, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ lãnh đạo, quản lý Tập đoàn.

2. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh, đặc biệt ở cả chỉ tiêu gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác dầu khí và các chỉ tiêu tài chính. Nhiều đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng về đích sớm kế hoạch cả năm.

3. Cổ phần hóa và chuyển đổi thành công 3 Tổng công ty PVPower, PVOil và BSR sang mô hình Công ty cổ phần.

4. Chính thức vận hành thương mại dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

5. Một số dự án yếu kém có những chuyển biến theo hướng tích cực. (Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ, Nhà máy Bio Ethanol Dung Quất, Nhà máy nhiên liệu sinh học Bình Phước).

Vũ Phương