Thống đốc "cấm" ngân hàng tăng lương, thưởng

30/11/2013 09:06 Hồng Anh
(GDVN) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng không tăng tiền lương, tiền thưởng, thù lao của cán bộ, đặc biệt là người quản lý, điều hành và không tạm ứng, chia cổ tức, lợi nhuận của năm tài chính 2013, nếu tổ chức tín dụng chưa trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ.

Ngày 29/11/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 8986/NHNN-TTGSNH về việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro của các tổ chức tín dụng.Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường việc trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu; tiết giảm chi phí hoạt động.

Ngoài ra, các ngân hàng không tăng tiền lương, tiền thưởng, thù lao của cán bộ, đặc biệt là người quản lý, điều hành và không tạm ứng, chia cổ tức, lợi nhuận của năm tài chính 2013, nếu tổ chức tín dụng chưa trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ, chưa phân loại nợ và cơ cấu lại nợ theo đúng quy định của pháp luật.


Ngoại trừ các ngân hàng thương mại nhà nước và cổ phần có vốn chi phối của nhà nước, các tổ chức tín dụng đều phải xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành về việc tạm ứng, chia cổ tức, lợi nhuận của năm 2013 trước khi thực hiện.

Nếu không hoàn thành việc trích lập dự phòng rủi ro theo đúng quy định, các nhà băng sẽ không được tăng lương cũng như trả cổ tức.

Thống đốc cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-NHNN ngày 17/9/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc phân loại nợ đối với nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xử lý nợ xấu.

Cũng theo văn bản này, Thống đốc yêu cầu tổ chức tín dụng (trừ các ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại có vốn chi phối của nhà nước) phải cáo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của tổ chức tín dụng để cho ý kiến về việc tạm ứng, chia cổ tức, lợi nhuận của năm 2013 trước khi thực hiện.

Bên cạnh đó, Thống đốc yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố có trách nhiệm đôn đốc, giám sát các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình nợ xấu, xử lý nợ xấu, phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố và tổ chức tín dụng báo cáo Thống đốc (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị (nếu có)./.

Hồng Anh