Kiểm soát rủi ro và trục lợi bảo hiểm

Kiểm soát rủi ro và trục lợi bảo hiểm
(GDVN) - Phát triển toàn diện thị trường bảo hiểm an toàn, bền vững, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng của các tổ chức, cá nhân, bảo đảm an sinh xã hội.