Sở Giáo dục sẽ được chủ trì xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên

18/05/2019 06:21
Trinh Phúc
(GDVN) - Điểm mới này trong dự thảo Thông tư của Bộ Giáo dục đang mang tới kỳ vọng khắc phục tình trạng tuyển dụng và sa thải giáo viên ồ ạt như hiện nay.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Dự thảo lần này có nhiều điểm mới quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều 12 Nghị định số 127/2018/NĐ – CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, ngoài ra thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Dự thảo đề án sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục theo quy định;

Phương án thành lập, tổ chức lại, giải thể các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở giáo dục và Đào tạo, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định;

Sở Giáo dục sẽ được chủ trì xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên ảnh 1
Việc Sở Giáo dục được chủ trì xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên là một điểm mới trong dự thảo Thông tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo (ảnh nguồn giaoduc.net.vn).

Văn bản chấp thuận việc thành lập trường cao đẳng sư phạm, phân hiệu trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu cơ sở giáo dục đai học;

Văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức dah đối với công chức lãnh đạo đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo phù hợp với hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Giao cho đơn vị phù hợp giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý trường bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục tỉnh, trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đai học công lập trực thuộc tỉnh, các cơ sở giáo dục đại học tự thục trên địa bàn.

Sở Giáo dục sẽ được chủ trì xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên ảnh 2Hợp nhất hai Sở phải đảm bảo giáo dục đúng là quốc sách hàng đầu

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch hàng năm về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, sử dụng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo và chức danh theo dõi giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Kiểm tra và xác nhận các điều kiện đảm chất lượng đào tạo để Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn, tham gia thẩm định thực tế đề án thành lập cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Thường xuyên cập nhật thông tin về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của ngành thuộc phạm vi quản lý vào cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục.

Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ hàng năm về công khai lĩnh vực giáo dục của địa phương thuộc phạm vi quản lý với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Chi tiết dự thảo xem tại đây.

Trinh Phúc