GS. Hoàng Tụy: "Giáo dục đang đứng ở ngã ba đường"

21/10/2012 07:10
"Đã đến lúc giáo dục phải có sự lựa chọn: Tiếp tục con đường cũ để ngày càng tụt hậu xa hơn, hoặc là cương quyết thay đổi tư duy, thực hiện bước ngoặt cơ bản, mở đường cho một giai đoạn giáo dục khai phóng phát triển, phù hợp với trào lưu tiến hóa chung của nhân loại, và đáp ứng lợi ích tối cao của dân tộc".