Quốc hội giám sát chuyên đề tái cơ cấu nền kinh tế

20/06/2013 16:21
(GDVN) - Chiều nay, Quốc hội đã thông qua nội dung Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2014, trong đó đáng chú ý là nội dung giám sát Việc thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng.