"Văn hóa xe máy" tại Việt Nam

06/03/2012 15:39
Nhà sử học Pháp F. Braudel đã đưa ra một khái niệm sâu sắc về “văn minh vật chất”. Trong lĩnh vực này, giao thông có một vị trí quan trọng.