Cho tư nhân viết sách giáo khoa

Cho tư nhân viết sách giáo khoa
(GDVN) - Xác định những nhiệm vụ, kế hoạch và phương hướng đi đúng đắn sẽ giúp quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo được nhanh chóng, vững chắc.