Thực hiện chuỗi liên kết là nét đổi mới trong công tác quản trị của Petrovietnam

25/08/2022 07:40
Bắc Dã
GDVN- Petrovietnam coi Chuỗi liên kết là một phần tất yếu và bắt buộc giúp các đơn vị, Tập đoàn phát triển trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng.

Thực hiện các thông báo kết luận số 3763/TB-DKVN ngày 06/7/2021, số 5603/TB-DKVN ngày 30/9/2021 về thực hiện Chuỗi liên kết giá trị tại Petrovietnam, việc tham gia các chuỗi liên kết đã được các đơn vị quan tâm triển khai.

Trong đó, một số chuỗi đã hình thành, hoạt động có kết quả, phát huy vai trò trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 và thị trường biến động thời gian qua như: Chuỗi dầu thô-vận chuyển-chế biến-bao tiêu và phân phối sản phẩm (NMLD Dung Quất); Chuỗi liên kết BSR-PVNDB-PVOIL trong điều phối và kinh doanh xăng dầu; Chuỗi liên kết PV GAS - PVOIL trong sản xuất xăng nền RON 91, DO sản phẩm đáy từ nguồn condensate. Đồng thời, một số chuỗi đang được nghiên cứu, xây dựng.

Ngoài những Chuỗi dự án đã được hình thành và triển khai thời gian dài, hiện nay danh mục các chuỗi đang được các đơn vị triển khai và nghiên cứu thực hiện là 23 chuỗi. Hiện tại, 07 chuỗi đã, đang thực hiện và 16 chuỗi đang được nghiên cứu triển khai.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng đã chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai các chuỗi liên kết giá trị trong Tập đoàn. Ảnh: PVN

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng đã chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai các chuỗi liên kết giá trị trong Tập đoàn. Ảnh: PVN

Dựa trên hợp tác giữa các đơn vị trong sản xuất kinh doanh, sử dụng/mua bán các sản phẩm/dịch vụ thông qua hình thức hợp đồng... đã hình thành 6 chuỗi liên kết hợp tác kinh doanh.

Bên cạnh hợp tác trong sản xuất kinh doanh, các đơn vị triển khai nghiên cứu hợp tác, xây dựng các chuỗi liên kết đầu tư. Hiện tại đang có 17 chuỗi liên kết đầu tư. Việc hợp tác liên kết đầu tư giữa Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên, cũng như giữa các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn được quy định tại các văn bản pháp luật.

Trong bối cảnh hiện nay, Petrovietnam định hướng 02 nhóm Chuỗi liên kết đầu tư. Trong đó, nhóm 1 gồm các chuỗi có quy mô trong thẩm quyền của Petrovietnam và có thể sớm đưa vào vận hành.

Nhóm này bao gồm các dự án hợp tác đầu tư thuộc các lĩnh vực kinh doanh chính của Tập đoàn, có quy mô vừa phải, thuộc thẩm quyền xem xét, phê duyệt của Petrovietnam. Đây có thể coi là một giải pháp trong thúc đẩy công tác đầu tư của Tập đoàn trong bối cảnh hiện nay.

Nhóm 2 gồm các chuỗi có tính chiến lược, bảo đảm phát triển bền vững cho toàn Tập đoàn. Đây là các chuỗi đầu tư có tính chiến lược, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển bền vững của Tập đoàn trong tương lai. Các dự án trong Nhóm này có quy mô đầu tư lớn, quy trình thủ tục phê duyệt phức tạp nên cần có sự nghiên cứu, đánh giá và tổ chức triển khai bài bản, phân công nhiệm vụ và tiến độ rõ ràng.

Mục tiêu trong thời gian tới của việc hình thành các chuỗi liên kết giá trị nhằm tận dụng các lợi thế cạnh tranh, kinh nghiệm của các đơn vị dầu khí để sớm hình thành, đưa vào vận hành và phát triển các Chuỗi liên kết đầu tư, coi Chuỗi liên kết là một phần tất yếu và bắt buộc giúp các đơn vị, Tập đoàn phát triển trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng.

Để thực hiện được mục tiêu đó, Petrovietnam triển khai các giải pháp như: Sớm hoàn thiện Danh mục sản phẩm, dịch vụ chiến lược làm cơ sở định hình, phát triển các Chuỗi liên kết đồng bộ với Chiến lược phát triển của Petrovietnam/các đơn vị; Xây dựng Đề án chuỗi liên kết của Tập đoàn, danh mục hóa các chuỗi giá trị, hình thành hệ sinh thái cho từng lĩnh vực. Các đơn vị đánh giá kết quả đã đạt được, tối ưu/mở rộng quy mô, nâng cao lợi ích của các bên tham gia trong các Chuỗi đã triển khai; đồng thời, rà soát, lựa chọn, phát triển các Chuỗi mới, đảm bảo hiện thực hóa chuỗi giá trị đầu tư trong năm 2023.

Bên cạnh đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới của Tập đoàn là đẩy nhanh công tác chuyển đổi số nhằm tối ưu phân bổ nguồn lực, trao đổi thông tin giữa các đơn vị; Đưa nhiệm vụ chuẩn bị, triển khai Chuỗi liên kết là nội dung giao ban định kỳ giữa Tập đoàn và các đơn vị để kịp thời xử lý các vướng mắc, thúc đẩy quá trình thực hiện.

Bắc Dã