Chống lệnh sở, 4 trường ở Hải Phòng tuyển sinh vào lớp 10 vượt chỉ tiêu

10/10/2019 09:48 LÃ TIẾN
(GDVN) - Qua thanh tra, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng phát hiện 4 trường trung học phổ thông tuyển sinh vào lớp 10 vượt chỉ tiêu về số học sinh so với kế hoạch giao.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã ban hành Kết luận thanh tra công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 tại 4 trường Trung học phổ thông: Hùng Vương, Hàng Hải 1, Anhxtanh và Nguyễn Huệ.

Cả 4 trường tuyển vượt chỉ tiêu

Theo kết luận thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, Trường Trung học phổ thông Hùng Vương tuyển vượt nhiều học sinh nhất so với chỉ tiêu được giao.

Cụ thể, tại Quyết định số 442 ngày 16/5/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, Trường Trung học phổ thông Hùng Vương được giao chỉ tiêu tuyển sinh 4 lớp với 180 học sinh.

Thực tế qua thanh tra, trường này đã tuyển được 263 học sinh, vượt 83 học sinh so với chỉ tiêu được giao.

Trường Trung học phổ thông Hùng Vương tuyển vượt học sinh vào lớp 10 so với chỉ tiêu Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng giao (Ảnh: CTV)

Mặc dù được giao tuyển sinh 4 lớp (mỗi lớp 45 học sinh), nhưng Trường Trung học phổ thông Hùng Vương đã xếp số học sinh tuyển vượt và thành 6 lớp cùng với số học sinh được duyệt.

Tại trường Trung học phổ thông Hàng Hải 1, năm học 2019-2020, sở giao nhà trường tuyển sinh 3 lớp 10 với 135 học sinh.

Số học sinh được Sở Giáo dục và Đào tạo duyệt là 134 học sinh. Tại thời điểm kiểm tra, số học sinh thực học là 132 (có 2 học sinh bỏ học).

Thực tế qua thanh tra tại nhà trường, sở phát hiện trường đã tuyển 195 học sinh, vượt 61 học sinh so với chỉ tiêu được giao.

Với tổng số học sinh tuyển được, Trường Trung học phổ thông Hàng Hải 1 đã xếp thành 4 lớp 10.


Phụ huynh lớp 1 bức xúc vì trường Hùng Vương thu nhiều khoản

Tiếp đến, Trường Trung học phổ thông Anhxtanh được giao chỉ tiêu tuyển 8 lớp 10 với 360 học sinh.

Qua thanh tra, nhà trường đã tuyển được 377 học sinh xếp vào 9 lớp 10, vượt 17 học sinh so với chỉ tiêu Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng giao.

Đối với Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, qua thanh tra, sở phát hiện nhà trường tuyển vượt 11 học sinh so với chỉ tiêu được giao là 6 lớp với 243 học sinh.

Kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, cả 4 trường Trung học phổ thông: Hùng Vương, Hàng Hải 1, Anhxtanh và Nguyễn Huệ đều tuyển vượt chỉ tiêu về số học sinh.

Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng phụ trách trường phải chịu trách nhiệm trong việc không tuân thủ quy định về chỉ tiêu tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng.

Trên cơ sở vi phạm trong công tác tuyển sinh của 4 trường nêu trên, qua thanh tra Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã thống nhất quan điểm xử lý.

Cụ thể, sở cho phép Trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ lập tờ trình trình lãnh đạo sở xem xét, duyệt bổ sung 2 học sinh đã bỏ học sau khi đã được duyệt chỉ tiêu và bổ sung đối với 11 học sinh tuyển vượt.

Lý do sở này đưa ra, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ là trường phổ thông công lập duy nhất trên địa bàn huyện Kiến Thụy.

Hơn nữa, việc giao chỉ tiêu số học sinh/lớp chưa công bằng với các trường ngoài công lập khác (40,5 học sinh/lớp so với 45 học sinh/lớp).

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng yêu cầu các trường kiểm điểm trách nhiệm trong việc tuyển sinh vượt chỉ tiêu được giao (Ảnh: CTV)

Sở cũng cho phép Trường Trung học phổ thông Hàng Hải 1 lập tờ trình, trình lãnh đạo sở xem xét, duyệt bổ sung 2 học sinh bỏ học sau khi chỉ tiêu đã được duyệt để bảo đảm chỉ tiêu được giao.

Đối với Trường Trung học phổ thông: Hùng Vương, Hàng Hải 1 và Anhxtanh, sở yêu cầu 3 trường thực hiện nghiêm túc chỉ tiêu tuyển sinh đã được giao tại Quyết định số 442 ngày 16/5/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng.

Theo đó, 3 trường này tự giải quyết số học sinh tuyển vượt bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ huynh, quyền được đi học của học sinh, không gây dư luận xấu trong nhân dân.

Ba trường này phải tổ chức họp phụ huynh để giải thích, thuyết phục, chủ động liên hệ với các trường ngoài công lập trên địa bàn chưa tuyển đủ chỉ tiêu để chuyển học sinh tuyển vượt sang đó học.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cũng đưa ra thời hạn giải quyết việc này cho các trường đến ngày 7/10/2019.

Kết luận thanh tra nêu rõ: “Sở yêu cầu hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng phụ trách các trường trên kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm trước Ban Giám đốc sở trong việc tuyển sinh vượt chỉ tiêu.

Các trường tổ chức kiểm điểm Ban tuyển sinh do không làm tròn trách nhiệm trong việc tham mưu lãnh đạo trường thực hiện nghiêm túc chỉ tiêu tuyển sinh dẫn đến tuyển sinh vượt chỉ tiêu được giao, để lại hậu quả lớn, thiệt hại đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người học”.

LÃ TIẾN