Đà Nẵng được Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù

05/11/2016 07:02 HOÀNG TUẤN
(GDVN) - Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng nhằm giúp thành phố này thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội…

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định 144/2016/NĐ-CP quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP Đà Nẵng.

Cơ chế đặc thù này nhằm thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội của Đà Nẵng; tạo điều kiện để thành phố này phát huy được những lợi thế trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước;

Và là trung tâm kinh tế - xã hội lớn với vai trò là trung tâm công nghiệp, thương mại và dịch vụ của miền Trung vào năm 2020; tạo động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Đà Nẵng được Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù nhằm giúp thành phố này thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội...Ảnh: Hoàng Tuấn

Theo đó, về cơ chế huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển, Đà Nẵng được vay vốn đầu tư trong nước thông qua các hình thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và các hình thức huy động khác theo quy định của pháp luật; vay lại từ nguồn Chính phủ vay về cho ngân sách địa phương vay lại.

Mức dư nợ vay của ngân sách thành phố không vượt quá 40% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp và nằm trong mức bội chi ngân sách nhà nước hàng năm được Quốc hội quyết định.

Uu tiên hỗ trợ một phần vốn từ ngân sách trung ương cho ngân sách TP Đà Nẵng để tham gia thực hiện các dự án theo hình thức hợp tác công – tư (PPP) mang tính chất liên vùng trên địa bàn thành phố;

Ưu tiên bố trí đủ vốn bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng và các dự án mang tính chất khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Ưu tiên huy động vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho Đà Nẵng để thực hiện những dự án đầu tư hạ tầng quan trọng thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Đà Nẵng.

Việc bố trí vốn đối ứng trong nước cho các dự án này do ngân sách Đà Nẵng bảo đảm; ưu tiên bố trí vốn vay ưu đãi theo phương thức cho địa phương vay lại để thực hiện các dự án PPP trên địa bàn.

UBND TP Đà Nẵng được phê duyệt danh mục dự án, quyết định tiếp nhận các khoản viện trợ (ODA, phi Chính phủ nước ngoài) không hoàn lại đối với các dự án, chương trình dự án không phụ thuộc vào quy mô viện trợ, trừ các khoản viện trợ hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến thể chế, tôn giáo, chính sách pháp luật, cải cách hành chính, quốc phòng, an ninh do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Về ngân sách: Trung ương bổ sung có mục tiêu cho Đà Nẵng 70% số tăng thu so với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương và các khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100%; nhưng không vượt quá số tăng thu ngân sách trung ương trên địa bàn so với thực hiện năm trước.

Số bổ sung có mục tiêu từ nguồn tăng thu, thành phố sử dụng: Ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng; đầu tư Khu công nghệ cao thành phố Đà Nẵng; bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA; chi trả nợ các khoản vốn vay; thực hiện các nhiệm vụ quan trọng nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội của thành phố và thưởng cho ngân sách cấp dưới... 

HOÀNG TUẤN