Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

21/06/2019 06:00 Đỗ Thơm
(GDVN) - Chính phủ xác định Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ IX là sự kiện quan trọng.

Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2018.

Thông báo kết luận nêu rõ, năm 2019 là năm “bứt phá” trên tất cả các lĩnh vực, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020; là năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; năm tiến hành Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam dự kiến tổ chức vào đầu tháng 9 năm 2019; năm chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Ảnh minh họa: VGP

Chính phủ xác định Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ IX là sự kiện chính trị quan trọng, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo khí thế, xung lực mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2019 không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp nói riêng, mà còn có ý nghĩa đối với hệ thống chính trị, các giai tầng xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc nói chung, do vậy cần đặt ra yêu cầu, trách nhiệm cao hơn trong công tác phối hợp, tạo ra bước chuyển biến căn bản, quan trọng trong nội dung, lĩnh vực công tác phối hợp hai bên.

Để triển khai đầy đủ, toàn diện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, đồng thời tiếp tục góp phần phát huy vị trí, vai trò quan trọng của Mặt trận tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cộng đồng doanh nghiệp nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2019.

Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tập trung phối hợp thực hiện các trọng tâm, tiếp tục phối hợp củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã hội, thống nhất về tư tưởng và hành động trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2019.

Phối hợp, tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức thành công Đại hội Mặt trận các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024;

Theo đó trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương cần sát sao, trọng tâm, trọng điểm hơn trong việc phối hợp, tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, rộng khắp, quan tâm công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, các điều kiện bảo đảm thuận lợi, chu đáo ở mức cao..., Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019) và ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2019.

Triển khai và tổng kết giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai và phát động “Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” lần thứ 14; tuyên truyền, vận động, đoàn kết đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài; phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu;

Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”; phối hợp tổ chức Đại hội các dân tộc thiểu số ở cấp huyện, cấp tỉnh...

Đồng thời phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thiết thực vào thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/1/2019 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất, kinh doanh và các cuộc vận động, phong trào thi đua do Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động.

Sơ kết, đánh giá và đề ra các biện pháp thực hiện tốt hơn Nghị quyết liên tịch về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phối hợp thực hiện Đề án “Phát triển thị trường trong nước” gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2014-2020; rà soát nâng cao hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động ở cơ sở, xây dựng tiêu chí đô thị văn minh...


Bồi dưỡng thế hệ trẻ theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phối hợp phát huy dân chủ thực chất, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, nhà nước trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ;

Tập trung phối hợp giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở; phối hợp tổ chức tốt việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân để nắm bắt và chủ động giải quyết tốt các vấn đề đặt ra tại địa phương, cơ sở;

Phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong kiểm soát quyền lực của Nhà nước; rà soát, kiến nghị điều chỉnh đối với những chính sách bất cập, chưa phù hợp.

Đỗ Thơm