Đổi mã hưởng bảo hiểm y tế, quyền lợi người tham gia được đảm bảo

08/04/2019 08:58 Vũ Phương
(GDVN) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 713 về việc đổi mã hưởng bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định số 146 đối với đối tượng mang mã CK, CB, KC.

Công văn nêu rõ, thời gian qua Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận được một số văn bản đề nghị xem xét việc chuyển đổi mã hưởng bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có ý kiến như sau:

Quy định về mức hướng bảo hiểm y tế

Khoản 2 Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế quy định “Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này” và tại Khoản 2, Điều 22 Luật bảo hiểm y tế quy định “Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.

Như vậy, một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định, mức hưởng bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Công văn 4996/BHXH-CSYT ngày 29/11/2018 và Công văn số 5219/BHXH-CSYT ngày 12/12/2018 của bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hướng dẫn bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện xác định cụ thể các đối tượng phải thực hiện đổi mã đối tượng, mã mức hưởng theo đúng quy định tại Luật bảo hiểm y tế và Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. Như vậy, việc đổi mã quyền lợi của các nhóm đối tượng này khi cấp, đổi mã quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế cần chú ý như sau:

Về mã hưởng bảo hiểm y tế đối với Người có công với cách mạng

Đối tượng là Người có công với cách mạng được quy định tại khoản 3, Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, đối tượng Người tham gia kháng chiến được quy định tại khoản 5, Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

Tuy nhiên, có một số Người tham gia kháng chiến được hưởng trợ cấp theo các quyết định: Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 01/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007, Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008, Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 và Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến thuộc đối tượng Người có công với cách mạng.

Vì vậy, theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế, Người tham gia kháng chiến đồng thời là Người có công thì mức hưởng bảo hiểm y tế theo Người có công với cách mạng (mã quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế là 2).

Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế luôn được đảm bảo khi đổi mã hưởng. Ảnh minh hoạ: Sài gòn giải phóng.

Về việc đổi mã hưởng bảo hiểm y tế đối với đối tượng Cựu chiến binh

Đối tượng là Cựu chiến binh được quy định tại khoản 4, Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, đối tượng là Người tham gia kháng chiến được quy định tại khoản 5, Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

Tuy nhiên, một số Người tham gia kháng chiến được hưởng trợ cấp theo các quyết định: Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 01/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg và toàn bộ Người tham gia kháng chiến được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg là Cựu chiến binh theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh.

Vì vậy, theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế, Người tham gia kháng chiến đồng thời là Cựu chiến binh thì mức hưởng bảo hiểm y tế theo đối tượng Cựu chiến binh (mã quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế là 2).

Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đúng các nội dung hướng dẫn tại Công văn 4996/bảo hiểm xã hội-CSYT, Công văn 5219/bảo hiểm xã hội-CSYT và hướng dẫn trên.

Trường hợp đã đổi mức hưởng bảo hiểm y tế không đúng thì khẩn trương liên hệ với đối tượng để đổi lại thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng, thực hiện thanh toán trực tiếp cho đối tượng phần chi phí KCB người bệnh đã phải nộp do bị chuyển đổi mức hưởng bảo hiểm y tế chưa đúng (nếu có).

Vũ Phương