HDBank đạt kết quả tăng trưởng ấn tượng năm 2016

22/04/2017 08:00 Ngọc Quang
(GDVN) - Năm 2016, HDBank đã đạt được một số kết quả khả quan: Tổng tài sản đạt 150.294 tỷ đồng. Vốn điều lệ 8.100 tỷ đồng.

Ngày 21/4/2017, HDBank đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Kết thúc năm tài chính 2016, HDBank đạt kết quả tăng trưởng ấn tượng với lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.148 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2015, trong đó HDBank riêng lẻ đạt 830 tỷ đồng.

HDBank đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong năm 2016 và tiếp tục hướng đến những mục tiêu cao hơn trong năm 2017.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các vấn đề: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh – Tài Chính năm 2017; Báo cáo thẩm định quyết toán tài chính năm 2016 của Ban Kiểm soát và Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập niên độ tài chính năm 2016; Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016, Kế hoạch hoạt động năm 2017 và một số định hướng chiến lược 5 năm 2016-2010;

Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua tổng mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Kế hoạch Công tác xã hội từ thiện và cộng đồng năm 2017; Tờ trình tổng hợp các vấn đề ủy quyền của ĐHĐCĐ cho Hội đồng Quản trị, Tờ trình Sửa đổi, Bổ sung Điều lệ của HDBank; Tờ trình bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát HDBank nhiệm kỳ 2017-2022.   

Về phương án chia cổ tức, HDBank thống nhất chia cổ tức với tỷ lệ 9% bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (bao gồm 2% cổ phiếu thưởng).     

Năm 2016, trong điều kiện chung của nền kinh tế, HDBank đã bám sát chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, linh hoạt ứng phó với diễn biến thị trường, đồng thời chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch kinh doanh năm 2016, hoạt động hiệu quả và cân bằng các lợi ích (cổ đông, người lao động, HDBank và xã hội), để tạo nên sự phát triển hài hòa và vững mạnh của HDBank.

Tại Đại hội, 100% cổ đông của HDBank vui vẻ, phấn khởi, đồng thuận với phương án chia cổ tức của ngân hàng.  

Năm 2016, HDBank đã đạt được một số kết quả khả quan: Tổng tài sản đạt 150.294 tỷ đồng. Vốn điều lệ 8.100 tỷ đồng.

Tổng vốn huy động: 134.189 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2015. Tổng dư nợ tín dụng hợp nhất: 90.121 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2015, trong đó HDBank riêng lẻ đạt 82.104 tỷ đồng tăng 30% so với năm 2015, HDSAISON đạt 8.055 tỷ đồng, tăng 72% so với 2015. Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất :1,6%, trong đó HDBank riêng lẻ đạt 1,26%.

Tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất: 12,53%. ROA: 0.71%. ROE: 9.24 %. Mạng lưới gồm 221 điểm giao dịch; 7.500 điểm giới thiệu dịch vụ trên toàn quốc.

Năm 2016, HDBank cũng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba lần 2 do Chủ tịch nước trao tặng.

Năm 2016 cũng là năm kết thúc nhiệm kỳ 5 năm của Hội đồng Quản trị gắn với những bước tiến vượt bậc của HDBank.

So với năm 2011, tổng tài sản của HDBank đến ngày 31/12/2016 tăng hơn 3 lần; vốn chủ sở hữu tăng gần 3 lần; tổng huy động tăng hơn 4 lần; tổng cho vay tăng 5 lần; lợi nhuận trước thuế tăng hơn 2 lần; mạng lưới hoạt động tăng thêm hơn 100 chi nhánh và 7.500 điểm giao dịch, số lượng nhân sự tăng thêm gần 9.000 cán bộ nhân viên.

HDBank ngày nay là một ngân hàng có tiềm lực tài chính vững chắc, có mạng lưới rộng khắp, có dịch vụ chuẩn mực quốc tế và đang vươn ra thế giới.

Hội đồng quản trị HDBank tin tưởng, kết quả tài chính năm 2017 sẽ có những bước tiến mới với mục tiêu tổng tài sản đạt 178.800, tăng 19% so với năm 2016. Huy động thị trường 1: 124.000 đồng, tăng 20% so với năm 2016. Tổng dư nợ tín dụng: 107.760 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2016.

Nợ xấu kiểm soát ở mức dưới 3%. Lợi nhuận trước thuế: 1.300 tỷ đồng. ROA: 0,6%. ROE: 9,3%.

Những kết quả này sẽ tạo nền tảng vững chắc để HDBank có khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập sâu của Việt Nam vào nền kinh tế thế giới. 

Ngọc Quang