Hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế

07/09/2019 10:19 Nhật Minh
(GDVN) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh lưu ý 4 nội dung để thực hiện đúng chi phí thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Ngày 6/9/2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 3238/BHXH-CSYT về việc thực hiện Thông tư số 09/2019/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế.

Công văn nêu rõ, ngày 10/6/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BYT hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2019.

Bảo hiểm y tế là giải pháp ưu việt cho rất nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam sao gửi Thông tư số 09/2019/TTBYT để Bảo hiểm xã hội các tỉnh nghiên cứu, tổ chức thực hiện, và đề nghị lưu ý một số nội dung sau:

Thứ nhất, trường hợp danh sách người hành nghề khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh không được đăng tải (hoặc có đăng tải nhưng không khớp nhau) trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế (đối với các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế) hoặc trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế (đối với các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế) theo đúng quy định tại khoản 3, Điều 15 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám chữa bệnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh thông báo để cơ sở khám chữa bệnh hoàn thiện và thực hiện ký hợp đồng khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế khi danh sách người hành nghề khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh được đăng tải đầy đủ, đúng quy định.

Thứ hai, Bảo hiểm xã hội tỉnh đề nghị cơ sở khám chữa bệnh cung cấp các tài liệu liên quan đến việc chuyển bệnh phẩm hoặc người bệnh đến cơ sở khám chữa bệnh khác thực hiện, trong đó có bản sao các hợp đồng nguyên tắc với cơ sở thực hiện dịch vụ (trong hợp đồng nguyên tắc có danh mục dịch vụ xét nghiệm cận lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng cần phải chuyển để thực hiện), đồng thời gửi danh mục dịch vụ được mã hoá theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư số 09/2019/TT-BYT lên Cổng tiếp nhận thuộc Hệ thống thông tin giám định Bảo hiểm y tế làm cơ sở để cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế theo đúng quy định.

- Trường hợp dịch vụ cận lâm sàng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tại thời điểm chỉ định sử dụng cho người bệnh Bảo hiểm y tế, cơ sở khám chữa bệnh không thực hiện được phải chuyển bệnh phẩm hoặc người bệnh đến cơ sở khám chữa bệnh đã ký hợp đồng nguyên tắc để thực hiện, cơ sở khám chữa bệnh có văn bản thông báo và nêu rõ lý do làm cơ sở để cơ quan Bảo hiểm xã hội giám định và thanh toán theo đúng quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ.

- Trường hợp cơ sở khám chữa bệnh chuyển dịch vụ cận lâm sàng theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 09/2019/TT-BYT: Ngày 01/8/2019 Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Công văn số 2797/BHXH-CSYT đề nghị Bộ Y tế ban hành danh mục dịch vụ kỹ thuật kèm theo các văn bản tham chiếu quy định của “Bộ trưởng Bộ Y tế về quản lý, chẩn đoán và điều trị trong khám chữa bệnh” làm căn cứ để giám định và thanh toán.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ có văn bản hướng dẫn nội dung này sau khi Bộ Y tế ban hành danh mục dịch vụ kỹ thuật kèm theo các văn bản tham chiếu.

Riêng đối với các trường hợp chuyển bệnh phẩm đi cơ sở khác để xét nghiệm xét nghiệm CD4, đo tải lượng vi rút HIV hoặc xét nghiệm khẳng định HIV dương tính vẫn thực hiện thanh toán theo hướng dẫn tại Công văn số 1895/BHXH-CSYT ngày 04/6/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (việc mã hóa các dịch vụ kỹ thuật này thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 09/2019/TT-BYT).

- Dịch vụ cận lâm sàng chuyển đi cơ sở khác thực hiện phải có trong danh mục dịch vụ kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành và có mức giá thanh toán theo quy định, được mã hóa theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 09/2019/TTBYT, tổng hợp vào chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế của người bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh chuyển đi để thanh toán với cơ quan Bảo hiểm xã hội trong phạm vi Tổng mức thanh toán quy định tại khoản 4, Điều 24 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ.

Trường hợp cơ sở khám chữa bệnh không cung cấp hợp đồng nguyên tắc hoặc trong hợp đồng nguyên tắc không có nội dung thống nhất việc cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi ký hợp đồng khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế giám định về dịch vụ cận lâm sàng đã tiếp nhận và thực hiện tại cơ sở thực hiện dịch vụ cận lâm sàng như quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 09/2019/TT-BYT, cơ quan Bảo hiểm xã hội chưa có cơ sở để thanh toán đối với các dịch vụ cận lâm sàng được chuyển đi.

Thứ ba, thanh toán trực tiếp đối với trường hợp người bệnh bị mất thẻ Bảo hiểm y tế: Ngày 01/8/2019 Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Công văn số 2797/BHXH-CSYT đề nghị Bộ Y tế cho ý kiến về nội dung này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ có văn bản hướng dẫn sau khi có ý kiến của Bộ Y tế.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh kịp thời báo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết.

Nhật Minh