Lãnh đạo Trung tâm giáo dục dạy nghề Nhà Bè phải rút kinh nghiệm sâu sắc

19/07/2019 06:46 Hưng Long
(GDVN) - Thanh tra huyện đã có kết luận tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên và yêu cầu lãnh đạo “rút kinh nghiệm sâu sắc” với những sai phạm.

Chi tiêu không có trong quy chế

Ngày 12/7, nguồn tin từ Thanh tra huyện Nhà Bè (Thành phố Hồ Chí Minh) xác nhận, Chánh Thanh tra huyện Nhà Bè – Đinh Hoàn Mao đã ban hành kết luận thanh tra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện.

Trong năm 2018, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên được giao quyền tự chủ về tài chính.

Với nhiệm vụ được giao, Giám đốc Trung tâm đã quản lý, sử dụng nguồn vốn kinh phí từ ngân sách giao hàng năm và nguồn thu sự nghiệp theo Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và quy định của pháp luật.

Ảnh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Nhà Bè.

Theo tờ trình số 16/TTr-GDNN-GDTX ngày 04/12/2018 của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên về thu, sử dụng học phí và thu khác của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên.

Năm học 2018 – 2019, Trung tâm không có quy định thu các khoản tiền học sinh yếu kém, tiền học thêm, tiền kiểm tra 15 phút đầu giờ nhưng thực  hiện thu các khoản trên là không đúng quy định.

Trung tâm thực hiện chi hỗ trợ cho giáo viên, chi quản lý đối với các khoản thu thỏa thuận của Giáo dục thường xuyên chưa đảm bảo theo Quy chế chi tiêu nội bộ.

Cụ thể, chi giáo viên thỉnh giảng dạy thêm không quá 65.000 đồng/tiết nhưng Trung tâm chi giáo viên phụ đạo học sinh yếu kém là 76.000 đồng/tiết; chi thù lao dạy thêm 83.500 đồng/tiết;

Hệ số chi Phó Giám đốc; kế toán viên, thủ quỹ không đúng Quy chế chi tiêu nội bộ; chi văn phòng không có quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ.

Trung tâm thu tiền tăng tiết lớp 10A1, 10A2: 140.000 đồng/học sinh/tháng; lớp 10A3: 40.000 đồng/học sinh/tháng; lớp 11: 200.000 đồng/học sinh/tháng; lớp 12A1: 280.000 đồng/học sinh/tháng; lớp 12A2: 384.000 đồng/học sinh/tháng.

Nhưng theo tờ trình số 16/TTr-GDNN-GDTX ngày 04/12/2018 của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên về thu, sử dụng học phí và thu khác năm học 2018 – 2019, quy định: “Tiền tổ chức dạy tăng tiết: lớp 10: 100.000 – 140.000 đồng/học sinh/tháng; lớp 11: 180.000 – 200.000 đồng/học sinh/tháng; lớp 12: 280.000 – 400.000 đồng/học sinh/tháng”.

Như vậy, mức thu tiền học tăng tiết khối lớp 10, 12 không thống nhất theo khối lớp; mức thu lớp 10A3 thấp hơn so với tờ trình số 16/TTr-GDNN-GDTX là chưa đảm bảo quy định.

Phó Giám đốc tự phân công cho mình thỉnh giảng tại Trung tâm

Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Nhà Bè trước đây có Kế hoạch số 75/KH-GDTXNB ngày 10/10/2017 về dạy nghề phổ thông năm 2017 – 2018 tại khoản 1, mục IV quy định: “Phân công Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, bố trí Giáo viên giảng dạy phù hợp với nghề được chọn; xếp thời khóa biểu dạy học”.

Ông Huỳnh Công Mẫn – Phó Giám đốc không thực hiện theo đúng nội dung kế hoạch mà tự phân công cho mình trực tiếp thỉnh giảng.

Đến tháng 11/2017, do sáp nhập 3 Trung tâm lại nên năm học 2018 – 2019, Giám đốc Trung tâm chưa có phân công giáo viên dạy thỉnh giảng môn Tin học vẫn giữ nguyên đội ngũ giáo viên giảng dạy của hoạt động Giáo dục thường xuyên.

Do đó, việc ông Mẫn dạy thỉnh giảng môn tin học là chưa đúng quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở Giáo dục ban hành kèm theo thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trung tâm không thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng, Kho bạc Nhà nước mà chi tiền mặt mua nguyên phụ liệu giảng dạy, chi văn phòng phẩm…

Cụ thể, Phiếu chi số 79 ngày 21/06/2019 số tiền 32.000.000 đồng, Phiếu chi số 115 ngày 30/08/2018 số tiền 30.000.000 đồng là không đúng quy định của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.


Đâu rồi, lòng trung thực?

Việc thu chi tiền Hội cha mẹ học sinh, Trung tâm đưa vào thu hộ, chi hộ là chưa đúng quy định theo thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Việc ông Huỳnh Công Mẫn tổ chức ôn thi chứng chỉ A Tin học, chứng chỉ A Anh văn và thành lập điểm thi tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên nhưng không có ký kết hợp đồng là chưa thực hiện đúng quy định.

Số tiền thu học phí được Trung tâm tin học và ngoại ngữ của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trích lại, ông Mẫn tự quản lý không báo cáo Giám đốc để đưa vào sổ sách là không đúng quy định.

Lãnh đạo Trung tâm phải “rút kinh nghiệm” và “rút kinh nghiệm sâu sắc”

Từ những nội dung kết luận nêu trên, ông Đinh Hoàn Mao - Chánh Thanh tra huyện Nhà Bè kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Nhà Bè chấn chỉnh, thực hiện một số nội dung.

Theo đó, tạm ngưng việc thu tiền học sinh yếu kém, tiền học thêm, tiền kiểm tra 15 phút đầu giờ và có văn bản xin ý kiến cơ quan cấp trên.

Việc chi hỗ trợ cho giáo viên chưa đúng Quy chế chi tiêu nội bộ, cần xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp trên cơ sở chế độ, tiêu chuẩn, định mức tài chính quy định hiện hành.

Đối với nội dung chi cho cán bộ quản lý và đối tượng chi thực hiện đúng Quy chế chi tiêu nội bộ đã đề ra.

Hạn chế tối thiểu việc chi tiền mặt theo thông tư của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Bố trí phù hợp giáo viên dạy thỉnh giảng môn Tin học theo thông tư về ban hành Quy định chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chấn chỉnh việc cán bộ tự liên kết đào tạo, tổ chức địa điểm thi chứng chỉ A Tin học, chứng chỉ A Anh văn và nguồn thu không hạch toán vào danh mục tài khoản kế toán của Trung tâm theo quy định.

Đối với tiền Hội cha mẹ học sinh đề nghị Trung tâm thực hiện theo thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Giám đốc và các cá nhân có liên quan của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Nhà Bè về các hạn chế, thiếu sót nêu trong Kết luận thanh tra.

Chỉ đạo kiểm điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc đối với ông Huỳnh Công Mẫn – Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Nhà Bè về hạn chế, thiếu sót nêu trong Kết luận thanh tra.

Thu hồi số tiền 22.700.000 đồng, tiền trích lại từ việc tổ chức dạy chứng chỉ A Tin học, A Anh văn do để ngoài sổ sách.

Hưng Long