Phối hợp thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

01/03/2017 14:09 Ngọc Anh
(GDVN) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phối hợp ban hành kế hoạch thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Thực hiện Quy chế số 2803/QCPH-TLĐ-BHXH về công tác phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (giai đoạn 2015 - 2020), Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam vừa ban hành kế hoạch phối hợp công tác năm 2017.

Theo đó, kế hoạch tập trung vào 4 nội dung gồm: Xây dựng và hướng dẫn chính sách; khởi kiện, thanh tra và kiểm tra doanh nghiệp; thông tin và truyền thông; phối hợp thực hiện các nội dung khác theo Quy chế phối hợp số 2803/QCPH-TLĐ-BHXH.

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam - bà Nguyễn Thị Minh và ông Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ký Quy chế phối hợp. Ảnh: Luyện Vũ/ Thời Báo Tài chính.

Cụ thể, việc xây dựng và hướng dẫn chính sách đó Bạn Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Ban Sổ thẻ (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) và Ban Quan hệ Lao động (Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam) phối hợp thực hiện. 

Hai bên có trách nhiệm theo dõi, chia sẻ, tổng hợp các kiến nghị, phản ánh của người lao động và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm và Luật An toàn vệ sinh lao động tới các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung;

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; theo dõi, hướng dẫn giám sát việc bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Việc khởi kiện, thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp sẽ do Vụ Pháp chế, Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Ban Thu (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) và Ban Quan hệ Lao động (Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam) phối hợp thực hiện. 

Hai bên có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan bảo hiểm xã hội và tổ chức Công đoàn các cấp trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu khởi kiện ra tòa án đối với các hành vi vi phạm pháp luật;

Tổ chức các cuộc họp giữa lãnh đạo tòa án nhân dân tối cao, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Văn phòng chính phủ… về việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc giao cho Công đoàn khởi kiện các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội;

Giải quyết, khiếu nại, tố cáo và giải quyết đơn thư về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát liên ngành việc chấp hành pháp luật và thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động… 

Đồng thời, phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thanh tra Chính phủ, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục thực hiện công tác giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp tại các địa phương.

Công tác thông tin truyền thông do Vụ Hợp tác quốc tế, Trung tâm Truyền thông (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) và Ban Quan hệ Lao động, Ban Tuyên giáo (Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam) phối hợp thực hiện. 

Hai bên có trách nhiệm phối hợp thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức tọa đàm, đối thoại, giải thích chính sách cho các doanh nghiệp, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; tổ chức tập huấn cho các cán bộ Công đoàn tại cấp huyện, quận…

Việc phối hợp thực hiện các nội dung khác theo quy chế phối hợp sẽ do Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, xây dựng chương trình thực hiện cụ thể.

Căn cứ vào kế hoạch này, các đơn vị liên quan chủ động triển khai và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện trước ngày 15/11/2017.

Ngọc Anh