Phóng viên được giám sát kiểm phiếu bầu cử

19/05/2016 19:38 Ngọc Quang
(GDVN) - Đây là cách làm mới thể hiện sự dân chủ trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Thực hiện văn bản số 467 ngày 18/5/2016 của Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin, tuyên truyền, Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn quy định “Người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử hoặc người được ủy nhiệm có quyền chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại về việc kiểm phiếu. Các phóng viên báo chí được chứng kiến việc kiểm phiếu”.

Để thực hiện nhiệm vụ này, phóng viên tham gia chứng kiến kiểm phiếu bầu cử phải là người có thẻ nhà báo còn hiệu lực, được cơ quan báo chí giới thiệu đến để chứng kiến việc kiểm phiếu bầu cử.

Đây là một cách làm mới thể hiện rằng dưới chủ trương đúng đắn của Đảng, Hội đồng bầu cử quốc gia sẵn sàng đảm bảo công tác bầu cử thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật, đồng thời sẵn sàng chịu sự giám sát chặt chẽ của nhân dân, của các cơ quan truyền thông, đảm bảo công khai, minh bạch.

Ngọc Quang