Quân đội Hà Lan diễn tập tấn công đổ bộ đường không

16/12/2012 10:34 Mai Thu
(GDVN) - Từ ngày 12/12/2012 vừa qua Lục quân và Không quân Hà Lan đã phối hợp tiến hành một cuộc tập trận tấn công đổ bộ đường không với sự tham gia của các máy bay trực thăng vũ trang của Không quân; Tiểu đoàn bộ binh số 11, Tiểu đoàn bộ binh số 12 và lực lượng chiến đấu của Lữ đoàn cơ giới số 11.
Trực thăng, bộ binh quân đội Hà Lan tham gia diễn tập tấn công đổ bộ đường không hôm 12/12/2012
Trực thăng, bộ binh quân đội Hà Lan tham gia diễn tập tấn công đổ bộ đường không hôm 12/12/2012
Trực thăng, bộ binh quân đội Hà Lan tham gia diễn tập tấn công đổ bộ đường không hôm 12/12/2012
Trực thăng, bộ binh quân đội Hà Lan tham gia diễn tập tấn công đổ bộ đường không hôm 12/12/2012
Trực thăng, bộ binh quân đội Hà Lan tham gia diễn tập tấn công đổ bộ đường không hôm 12/12/2012
Trực thăng, bộ binh quân đội Hà Lan tham gia diễn tập tấn công đổ bộ đường không hôm 12/12/2012
Trực thăng, bộ binh quân đội Hà Lan tham gia diễn tập tấn công đổ bộ đường không hôm 12/12/2012
Trực thăng, bộ binh quân đội Hà Lan tham gia diễn tập tấn công đổ bộ đường không hôm 12/12/2012
Trực thăng, bộ binh quân đội Hà Lan tham gia diễn tập tấn công đổ bộ đường không hôm 12/12/2012
Trực thăng, bộ binh quân đội Hà Lan tham gia diễn tập tấn công đổ bộ đường không hôm 12/12/2012
Trực thăng, bộ binh quân đội Hà Lan tham gia diễn tập tấn công đổ bộ đường không hôm 12/12/2012
Trực thăng, bộ binh quân đội Hà Lan tham gia diễn tập tấn công đổ bộ đường không hôm 12/12/2012
Trực thăng, bộ binh quân đội Hà Lan tham gia diễn tập tấn công đổ bộ đường không hôm 12/12/2012
Trực thăng, bộ binh quân đội Hà Lan tham gia diễn tập tấn công đổ bộ đường không hôm 12/12/2012
Trực thăng, bộ binh quân đội Hà Lan tham gia diễn tập tấn công đổ bộ đường không hôm 12/12/2012
Trực thăng, bộ binh quân đội Hà Lan tham gia diễn tập tấn công đổ bộ đường không hôm 12/12/2012
Trực thăng, bộ binh quân đội Hà Lan tham gia diễn tập tấn công đổ bộ đường không hôm 12/12/2012
Trực thăng, bộ binh quân đội Hà Lan tham gia diễn tập tấn công đổ bộ đường không hôm 12/12/2012
Trực thăng, bộ binh quân đội Hà Lan tham gia diễn tập tấn công đổ bộ đường không hôm 12/12/2012
Trực thăng, bộ binh quân đội Hà Lan tham gia diễn tập tấn công đổ bộ đường không hôm 12/12/2012
Trực thăng, bộ binh quân đội Hà Lan tham gia diễn tập tấn công đổ bộ đường không hôm 12/12/2012
Trực thăng, bộ binh quân đội Hà Lan tham gia diễn tập tấn công đổ bộ đường không hôm 12/12/2012
Trực thăng, bộ binh quân đội Hà Lan tham gia diễn tập tấn công đổ bộ đường không hôm 12/12/2012
Trực thăng, bộ binh quân đội Hà Lan tham gia diễn tập tấn công đổ bộ đường không hôm 12/12/2012
Trực thăng, bộ binh quân đội Hà Lan tham gia diễn tập tấn công đổ bộ đường không hôm 12/12/2012
Mai Thu