Quốc hội giám sát chuyên đề tái cơ cấu nền kinh tế

20/06/2013 16:21 Ngọc Quang
(GDVN) - Chiều nay, Quốc hội đã thông qua nội dung Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2014, trong đó đáng chú ý là nội dung giám sát Việc thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng.

Theo đó, Quốc hội tiến hành giám sát tối cao các nội dung sau đây:

Tại kỳ họp thứ 7: Quốc hội xem xét báo cáo bổ sung của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014 và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật;

Xem xét Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội; Xem xét Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội;

Tiến hành chất vấn một số thành viên Chính phủ, Trưởng ngành về hoạt động chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực phụ trách; Giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo, giai đoạn 2005-2012.

Quốc hội sẽ giám sát chuyên đề tái cơ cấu nền kinh tế.

Tại kỳ họp thứ 8: Quốc hội xem xét các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; các báo cáo công tác của các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật;

Xem xét Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 của Quốc hội; Xem xét Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội;

Tiến hành chất vấn một số thành viên Chính phủ, Trưởng ngành về hoạt động chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực phụ trách; Giám sát chuyên đề Việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015.

Ông Huỳnh Ngọc Sơn – PCT Quốc hội cho biết, một số ý kiến của đại biểu đề xuất nghiên cứu bổ sung các nội dung giám sát như: Tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan; tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong bảo vệ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; về xử lý nợ xấu và hàng tồn kho, hỗ trợ các doanh nghiệp; những vấn đề có liên quan đến việc xây dựng các công trình thủy điện, ứng phó với biến đổi khí hậu; việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; về cải cách thủ tục hành chính...

Ủy ban TVQH nhận thấy, đây đều là những vấn đề quan trọng, bức xúc trong đời sống kinh tế - xã hội, được nhiều đại biểu Quốc hội, cử tri và dư luận xã hội quan tâm. Có nội dung đã triển khai giám sát trong thời gian gần đây như giám sát về cải cách thủ tục hành chính (kỳ họp thứ tám, năm 2010); nội dung Việc thực hiện Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15/11/2008 của Quốc hội khoá XII về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại huyện, quận, phường đã được bổ sung vào chương trình hoạt động giám sát của Ủy ban TVQH năm 2013…

Tuy nhiên, do điều kiện có hạn nên không thể đưa quá nhiều nội dung vào chương trình giám sát của Quốc hội; do đó, đề nghị Quốc hội giao Uỷ ban TVQH, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu và lựa chọn để đưa vào chương trình giám sát theo lĩnh vực phụ trách.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo, điều hoà, phối hợp để việc xây dựng chương trình và tiến hành giám sát có trọng tâm, trọng điểm và cơ bản bao quát các lĩnh vực mà đại biểu Quốc hội quan tâm. Kết quả giám sát sẽ có báo cáo gửi đến ĐB Quốc hội.

Đối với chuyên đề Việc thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng,  ý kiến đề nghị tên chuyên đề phải rõ và gắn với việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban TVQH  tiếp thu và điều chỉnh tên chuyên đề là: Việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015.

Có ý kiến đề nghị, chỉ nên lựa chọn một trong ba lĩnh vực (đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng) để giám sát nhằm đảm bảo chất lượng của hoạt động giám sát. Ủy ban TVQH cho rằng, cả ba nội dung nêu trên đều là nhiệm vụ trọng tâm của tái cơ cấu nền kinh tế và có liên hệ mật thiết với nhau, việc giám sát cả ba nội dung sẽ bảo đảm toàn diện hơn, từ đó, có thể đưa ra hệ thống giải pháp đồng bộ, tổng thể về vấn đề này.

Vì vậy, Ủy ban TVQH đề nghị Quốc hội cho giữ nguyên tên chuyên đề như trên; xin được bố trí để Quốc hội tiến hành giám sát vào kỳ họp cuối năm và chỉ đạo việc tổ chức giám sát một cách hợp lý để đảm bảo chất lượng, đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Ngọc Quang