Thảo luận "một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng"

29/02/2012 00:01 Theo Nhân dân
Ngày 28-2, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Ðình, Hà Nội, Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) bước sang ngày làm việc thứ hai.

Ngày 28-2, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Ðình, Hà Nội, Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay" bước sang ngày làm việc thứ hai.

Quy định về những điều đảng viên không được làm/ Khai mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI: "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay"/ Phải có quyết tâm lớn, thống nhất cao, biện pháp thực hiện quyết liệt, nhằm tạo chuyển biến mới về xây dựng Ðảng (*) / Bộ Chính trị ra Chỉ thị về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay"Buổi sáng, các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận, quán triệt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI), Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết, góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Ðã có hơn 650 lượt ý kiến của các đại biểu phát biểu tại 40 tổ thảo luận.a

Các đại biểu thống nhất đánh giá cao việc BCH T.Ư ban hành Nghị quyết về công tác xây dựng Ðảng. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, công tác xây dựng Ðảng đã đạt được kết quả quan trọng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phương thức lãnh đạo của Ðảng từng bước được nâng lên, niềm tin của nhân dân đối với Ðảng được củng cố; đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp có bước trưởng thành và tiến bộ nhiều mặt. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Ðảng cũng bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém, có mặt kéo dài.

Ðáng lo ngại là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ cấp cao. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhất là cấp T.Ư, cấp chiến lược còn nhiều bất cập. Nguyên tắc "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách" ở nhiều nơi mang nặng tính hình thức. Những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực, uy tín, vai trò lãnh đạo của Ðảng. Việc ban hành Nghị quyết T.Ư 4 cho thấy, Ðảng ta đã dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn để Ðảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, lãnh đạo thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu tập trung phân tích những nguyên nhân của hạn chế, yếu kém, nhất là nguyên nhân chủ quan; nhất trí cao với việc tập trung giải quyết ba vấn đề cấp bách: ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp T.Ư, đáp ứng yêu cầu trước tình hình mới; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu nhất trí cao các nhóm giải pháp mà Nghị quyết T.Ư 4 nêu ra và cho rằng cần chỉ đạo, tổ chức thực hiện thật quyết liệt, đồng bộ, có phương pháp và lộ trình thích hợp.

Trong thảo luận, các đại biểu đã liên hệ, đối chiếu, tự kiểm điểm nghiêm túc, thẳng thắn những vấn đề thực tiễn công tác xây dựng Ðảng ở ngành, địa phương, đơn vị mình.

Thảo luận quán triệt thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI), các đại biểu cho rằng, để Nghị quyết T.Ư 4 thật sự đi vào cuộc sống, cần coi trọng công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tạo nên sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân. Lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu, cần thật sự gương mẫu, chỉ đạo quyết liệt với phương châm bình tĩnh, giữ đúng nguyên tắc, không để các thế lực thù địch, phần tử cơ hội lợi dụng, kích động, xuyên tạc. Thực hiện tốt các nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng; về cơ chế, chính sách và công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đề cao tự phê bình và phê bình.

Nhiều ý kiến đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo việc khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các cơ chế, chính sách quy định, quy chế mà các nhóm giải pháp đã xác định trong Nghị quyết. Chú trọng các vấn đề về giữ vững các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng; về tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị; đổi mới các khâu trong công tác cán bộ; xây dựng quy hoạch cán bộ cấp T.Ư; quy định thẩm quyền và trách nhiệm người đứng đầu về quản lý, sử dụng, kiểm soát vốn và tài sản nhà nước. Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức gắn với đẩy nhanh cải cách, thực hiện sớm chế độ tiền lương, nhà ở, chống bình quân, cào bằng; chống đặc quyền, đặc lợi. Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện việc cán bộ, đảng viên kê khai tài sản theo đúng quy định của Ðảng và Nhà nước.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Chủ động ngăn ngừa, đấu tranh phê phán những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong Ðảng. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Buổi chiều, các đại biểu làm việc tại Hội trường, nghe đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư phổ biến dự thảo Kế hoạch của Ban Tổ chức T.Ư triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI); nghe đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư phổ biến dự thảo Kế hoạch của Ủy ban Kiểm tra T.Ư triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4; nghe đồng chí Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư phổ biến dự thảo Kế hoạch của Ban Tuyên giáo T.Ư triển khai Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4; nghe đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư phổ biến dự thảo Kế hoạch của Ban Dân vận T.Ư thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4.

Ngày 29/2, Hội nghị tiếp tục làm việc và bế mạc.

 

Theo Nhân dân