Tổng Bí thư: "Dứt khoát phải làm quy hoạch cán bộ"

20/08/2012 18:41
Ngày 20/8, Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận của Bộ Chính trị về đổi mới công tác cán bộ đã khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo và Vụ trưởng, Trưởng ban Tổ chức cán bộ các ban Đảng, cơ quan Đảng ở Trung ương, các bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị sự nghiệp ở Trung ương; một số trường đại học, tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước đặc biệt quan trọng; các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nêu rõ hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về đổi mới công tác cán bộ cũng là hội nghị bàn thảo những công việc cần làm ngay về công tác xây dựng Đảng, góp phần sớm đưa Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) của Đảng vào cuộc sống.

Ông Tô Huy Rứa đã quán triệt những chủ trương, định hướng về đổi mới công tác cán bộ theo tinh thần Kết luận số 24 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XI) của Đảng; khái quát những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, yếu kém trong công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ; phân tích rõ nguyên nhân và 6 nhóm giải pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ song song với việc đổi mới đồng bộ các khâu khác trong công tác cán bộ, trong đó có nhiều giải pháp nhằm tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ.

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và các Nghị quyết (42, 11) của Bộ Chính trị Khóa IX về công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ, nhiều cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc hơn về công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ. 

Công tác quy hoạch cán bộ ở các ban, bộ, ngành, địa phương đã dần đi vào nền nếp, đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy việc thực hiện đồng bộ hơn, chất lượng hơn các khâu khác trong công tác cán bộ. Trên 95% cấp ủy viên, gần 100% ủy viên ban thường vụ cấp ủy nhiệm kỳ 2010-2015 và cán bộ lãnh đạo chủ chốt Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2011-2016 và hầu hết cán bộ được bổ nhiệm các chức danh thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đều ở trong quy hoạch. 

Việc luân chuyển cán bộ đã góp phần đào tạo, rèn luyện, thử thách cán bộ qua thực tiễn và tăng cường cán bộ cho những nơi có khó khăn, khắc phục một bước xu hướng cục bộ, khép kín, trì trệ của đội ngũ cán bộ. Kết quả luân chuyển cán bộ từ Trung ương về địa phương trong hai nhiệm kỳ Đại hội IX và X, đã đào tạo được nhiều cán bộ, nhiều người được bầu vào Ban chấp hành Trung ương, được tín nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt ở các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; trên 95% cán bộ chủ chốt Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và trên 98% Ủy viên Ban thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy đã qua luân chuyển. Kết quả luân chuyển một số chức danh cán bộ không là người địa phương ở cấp tỉnh và cấp huyện nói chung đạt kết quả tốt.

Ông Tô Huy Rứa đề nghị Hội nghị tập trung thảo luận kỹ về giải pháp thực hiện các chủ trương, định hướng về công tác cán bộ nêu trong Nghị quyết của Trung ương và Kết luận của Bộ Chính trị; cho ý kiến vào các dự thảo bổ sung, sửa đổi quy định, hướng dẫn về quy hoạch, luân chuyển cán bộ và các đề xuất quan trọng khác.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Ban Tổ chức Trung ương, các cấp, ngành, địa phương, từ sau Đại hội XI đến nay đã triển khai rất khẩn trương, khoa học, bài bản một khối lượng công việc lớn và đạt được nhiều kết quả trong việc kiện toàn tổ chức, cán bộ; triển khai thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, kiện toàn tổ chức nhân sự sau bầu cử. Ngành tổ chức của Đảng đã tham gia tích cực, quan trọng vào quá trình soạn thảo, ban hành, triển khai Nghị quyết Trung ương 4.

Tổng Bí thư nhấn mạnh và khẳng định quan điểm dứt khoát phải làm quy hoạch cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Vì quy hoạch cán bộ là thể hiện vai trò, chức năng lãnh đạo, chủ động của Đảng, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phục vụ cho việc thực hiện đường lối chính trị của Đảng. Không phải bây giờ chúng ta mới làm quy hoạch cán bộ mà giữa những năm 60 của thế kỷ XX, Đảng ta đã triển khai công tác quy hoạch cán bộ, nhưng chưa nền nếp do hoàn cảnh chiến tranh. 

Đến năm 2004, Bộ Chính trị có Nghị quyết về quy hoạch cán bộ thì công việc này được làm khá bài bản, nghiêm túc, công phu, phục vụ cho nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng. Tuy nhiên, theo đánh giá nêu trong Báo cáo, công tác quy hoạch cán bộ còn nhiều mặt hạn chế, tồn tại, cần phải bổ sung, điều chỉnh để ngày càng làm tốt hơn công tác quan trọng này. Quy hoạch là định hướng, phát hiện nguồn, là đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển để chuẩn bị nguồn cán bộ cho nhiều nhiệm kỳ sau, cần phân biệt với việc làm nhân sự cho từng nhiệm kỳ. Luân chuyển cán bộ là biện pháp đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ một cách bài bản, toàn diện đối với cán bộ lãnh đạo và quản lý, đặc biệt là cán bộ cấp Trung ương, cấp chiến lược. Thực tế cho thấy, qua luân chuyển, nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý đã có bước trưởng thành, được rèn luyện tốt hơn.

Theo chương trình, Hội nghị lần này thảo luận, góp ý kiến vào nhiều vấn đề quan trọng, nhiều vấn đề mới, chưa đủ kinh nghiệm như tiêu chí đánh giá cán bộ; lấy phiếu tín nhiệm; quy định chức trách của người đứng đầu...

Trong quá trình thảo luận những vấn đề này, Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu cần quán triệt những quan điểm chung, tư tưởng chỉ đạo về công tác cán bộ để thấy rõ tính toàn diện, tính biện chứng, khó khăn, phức tạp, nhưng hết sức quan trọng của công tác cán bộ.

Nguyễn Thị Sự (TTXVN)