Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: tích tụ ruộng đất là cần thiết

29/08/2011 12:33 TTXVN
“Để đáp ứng yêu cầu sản xuất lớn trong nông nghiệp, việc tích tụ ruộng đất là cần thiết”, TBT nói.

Sáng 28.8, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kiên Giang về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

Phát biểu kết luận, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng cần hình thành các vùng sản xuất hàng hoá lớn gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Ông nói: “Để đáp ứng yêu cầu sản xuất lớn trong nông nghiệp, việc tích tụ ruộng đất là cần thiết”. Tổng bí thư lưu ý, tỉnh cần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là phải ưu tiên giải quyết công ăn việc làm, bảo đảm đời sống cho người dân nông thôn bị thu hồi đất, hạn chế khoảng cách giàu – nghèo, bảo đảm công bằng xã hội.

Thực tế tại Kiên Giang cho thấy, các loại hình kinh tế tập thể đã phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của nông dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Tổng bí thư nhấn mạnh: “Tỉnh cần tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các loại hình kinh tế tập thể, chú trọng phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới trong nông nghiệp, gắn với phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại; cùng với đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, cần tăng cường liên kết bốn Nhà (nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp) nhằm gia tăng giá trị, hạn chế chi phí sản xuất kinh doanh, đồng thời bảo đảm lợi ích cho nông dân”.

TTXVN