Vẫn còn đến 7,5% học sinh, sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế

30/08/2017 06:12 Như Hải
(GDVN) - Đó là do nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế về chính sách bảo hiểm y tế nói chung và bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên nói riêng.

Trong những năm qua, ngành Bảo hiểm xã hội và ngành Giáo dục và Đào tạo luôn quan tâm chỉ đạo công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên.

Hằng năm cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, huyện đều chủ động với ngành Giáo dục cùng cấp, cùng với sự nỗ lực của Ban Giám hiệu và đội ngũ giáo viên, cán bộ y tế trong các trường học, kết quả công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên tham gia tăng dần qua các năm:

Năm học 2013 - 2014 số học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt 85%, đến năm học 2016 - 2017, tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đã đạt 92,5%, tương ứng khoảng 15,9 triệu học sinh sinh viên có thẻ bảo hiểm y tế.

Phấn đấu để 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong năm học mới (ảnh nguồn TTXVN).

Hiện nay, vẫn còn đến 7,5% số học sinh sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế, đặt ra nhiệm vụ nặng nề của phát triển bảo hiểm y tế năm học 2017 - 2018.

Do nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế về chính sách bảo hiểm y tế nói chung và bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên nói riêng, vẫn chưa nhận thức đầy đủ về chính sách bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên;

Một số cơ sở giáo dục chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm chỉ đạo triển khai bảo hiểm y tế học sinh tại các nhà trường, chưa quan tâm thích đáng đến công tác y tế trường học.

Một số cơ sở giáo dục bậc đại học, cao đẳng, chỉ liệt kê số tiền đóng bảo hiểm y tế  học sinh, sinh viên vào các khoản thu đầu năm học mà thiếu đi công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên.

Linh hoạt khi thu phí Bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên

Tại một số cơ quan bảo hiểm y tế chưa thật sự sâu sát trong quá trình triển khai thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, chưa tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo thực hiện công tác này.

Chưa phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục trong công tác rà soát, đối chiếu số học sinh sinh viên đã tham gia và chưa tham gia bảo hiểm y tế để xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động phụ huynh và học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời đề xuất giải pháp để phát triển học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

Việc tăng lương cơ sở theo từ ngày 1/7/2017 từ mức 1.210.000đ lên mức 1.300.000đ cũng tác động đến việc tham gia bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên.

Tuy nhiên, mức chênh lệch tăng thuộc phần trách nhiệm phải đóng của học sinh sinh viên là 2.835 đồng/1 học sinh sinh viên/1 tháng là không cao.

Mục tiêu nhiệm vụ của công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2017 - 2018, bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết tâm phấn đấu đạt tỷ lệ 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đã được Thủ tướng Chính phủ đã giao tại quyết định về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện Bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 -2020.

Để đạt mục tiêu bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện một số giải pháp:

Ngành bảo hiểm xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo từ Trung ương đến địa phương giao chỉ tiêu tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của học sinh đối với từng cơ sở giáo dục;

Bảo hiểm xã hội phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến

Đưa tiêu chí về tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên là một trong các tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và việc chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên, đảm bảo đến hết năm 2017 đạt 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế;

Tiếp tục thực hiện phương thức thu phí bảo hiểm y tế linh hoạt để giảm nhẹ số tiền đóng góp của phụ huynh học sinh vào đầu năm học, cụ thể:

Đối với sinh viên mới nhập học, học sinh chuyển cấp, mới vào lớp 1 thực hiện thu phí bảo hiểm y tế học sinh sinh viên của những tháng còn lại năm 2017.

 Đối với học sinh, sinh viên đã thực hiện thu theo năm tài chính thì tiếp tục thực hiện thu vào cuối năm 2017: Cơ sở giáo dục thu tiền đóng phần thuộc trách nhiệm phải đóng của học sinh, sinh viên 6 tháng hoặc một năm một lần nộp vào quỹ bảo hiểm y tế.

Chỉ thực hiện thu phí bảo hiểm y tế một lần nếu học sinh, sinh viên có nguyện vọng và tự nguyện đóng.

Kịp thời xét duyệt và trích, chuyển kinh phí thù lao thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, xác định và chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các cơ sở giáo dục đủ điều kiện theo quy định.

Đề xuất sửa đổi một số nội dung quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật còn chưa phù hợp thực tế như: Trẻ em dưới 6 tuổi chuyển sang học sinh lớp 1 mà sinh vào các ngày trong tháng sau ngày 30/9 thì được sử dụng đến hết tháng của tháng đủ 72 tháng tuổi;

Học sinh lớp 12 được cấp thẻ bảo hiểm y tế đến 30/9 thay vì cấp thẻ đến 31/5 (kết thúc khóa học).

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế bằng nhiều hình thức đến học sinh sinh viên và các bậc phụ huynh.

Đặc biệt nhấn mạnh thực hiện bảo hiểm y tế không chỉ là quyền lợi và trách nhiệm công dân của mỗi học sinh sinh viên mà còn thể hiện ý thức chấp hành pháp luật của những chủ nhân tương lai của đất nước, khẳng định vai trò của bảo hiểm y tế trong bối cảnh viện phí điều chỉnh theo hướng tính đúng, tính đủ.

Tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tăng cường chỉ đạo việc thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nói chung và bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên nói riêng trên địa bàn.

Kiên quyết không khen thưởng đối với các nhà trường nếu chưa hoàn thành tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

Dành một nguồn kinh phí hỗ trợ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế ngoài phần kinh phí đã được ngân sách Trung ương hỗ trợ.

Đề nghị các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên, Đội Thiếu niên Tiền phong tiếp tục đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của học sinh sinh viên và phụ huynh về ý nghĩa, tầm quan trọng của bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên và nghĩa vụ của mỗi người dân trong tham gia bảo hiểm y tế và thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho con, em mình.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi trong học sinh sinh viên về chính sách bảo hiểm y tế, làm chuyển biến và nâng cao hiểu biết về tính ưu việt của chính sách bảo hiểm đối với việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho các em ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Như Hải