Vi phạm quản lý chi phí nhà nước có thể bị phạt 100 triệu đồng

15/03/2013 06:39 Ngọc Quang
(GDVN) - Đối với hành vi quản lý, sử dụng các khoản chi phí trong công ty nhà nước không đúng định mức, đơn giá, tiêu chuẩn, chế độ quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ bị phạt từ 70-100 triệu đồng.

Tại dự thảo Nghị định “Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước” nói rõ:

Tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này không được sử dụng tiền ngân sách nhà nước hoặc tiền có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để nộp phạt và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra.

Trường hợp xử phạt tổ chức thì sau khi chấp hành quyết định xử phạt, tổ chức bị xử phạt xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý, bao gồm cả việc nộp lại khoản tiền phạt và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra tương ứng với mức độ vi phạm của cá nhân đó theo quy định của pháp luật và Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của tổ chức.

Dự thảo Nghị định nói rõ, không được sử dụng tiền ngân sách nhà nước hoặc tiền có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để nộp phạt và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra. Ảnh minh họa, nguồn internet.

Một số mức phạt đáng lưu ý tại dự thảo: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vốn và các quỹ trong công ty nhà nước gây lãng phí.

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi quyết định mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản cố định, vật tư và các tài sản khác trong công ty nhà nước không đúng với quy định của pháp luật về quản lý tài chính, tài sản nhà nước, quản lý đầu tư xây dựng, vượt quá định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Mức phạt nặng nhất từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi quản lý, sử dụng các khoản chi phí trong công ty nhà nước không đúng định mức, đơn giá, tiêu chuẩn, chế độ quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với hành vi vi phạm quy định về định mức, tiêu chuẩn chế độ trong sử dụng trụ sở làm việc của tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước gây lãng phí thì bị xử phạt mức thấp nhất là 1.000.000đ đến 5.000.000đ đối với hành vi bố trí, sử dụng tài sản có giá trị vượt dưới 50.000.000 đồng so với tiêu chuẩn, định mức; mức phạt cao nhất là từ 10.000.000đ – 20.000.000đ đối với hành vi bố trí, sử dụng tài sản có giá trị vượt từ 100.000.000 đồng trở lên so với tiêu chuẩn, định mức.

Ngoài hình thức phạt tiền, tổ chức vi phạm quy định còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện đúng các quy định về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; Buộc thực hiện đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Đối với hành vi vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng các dự án sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước gây lãng phí thì mức phạt thấp nhất từ 10.000.000đ đến 20.000.000đ nếu vi phạm các quy định về quản lý trong việc lập, thẩm định dự án đầu tư gây lãng phí; hoặc vi phạm các quy định về quản lý trong khảo sát, thiết kế xây dựng công trình gây lãng phí.

Mức phạt cao nhất là 0,1% giá trị khảo sát thiết kế (không quá 100 triệu đồng) với hành vi thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng công trình không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành gây lãng phí.

Ngoài hình thức phạt tiền, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị buộc thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng; Buộc thực hiện đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định nhiều mức xử phạt khác, nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như: Phạt từ 1.000.000đ đến 3.000.000đ với hành vi sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sai mục đích, không đúng với nội dung chương trình đã được phê duyệt; Phạt từ 3.000.000đ đến 5.000.000đ với hành vi sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trùng lặp với các nguồn kinh phí khác gây lãng phí. 

Ngọc Quang