Xem xét sửa đổi hiến pháp, giới thiệu lãnh đạo cấp cao

05/07/2011 00:06
Đây là những vấn đề quan trọng trong nội dung làm việc của Hội nghị Trung ương 2, khoá XI khai mạc sáng 4.7 (dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 10.7).

Chương trình, quy chế làm việc nhiệm kỳ mới của Ban chấp hành Trung ương (BCHTƯ), bộ Chính trị và ban Bí thư; quy chế làm việc của uỷ ban Kiểm tra Trung ương; đồng thời xem xét các chủ trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan Nhà nước…, là những vấn đề quan trọng trong nội dung làm việc của Hội nghị Trung ương 2, khoá XI khai mạc sáng 4.7 (dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 10.7).

Chủ trì hội nghị này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định hội nghị sẽ triển khai trên tinh thần “tiếp tục đổi mới, cải tiến cách ra nghị quyết, đi đôi với việc tăng cường kiểm tra chỉ đạo thực hiện”, đồng thời xác định rõ “các nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt, phát triển văn hóa, xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội”.

Trong đó những vấn đề “bức xúc khó khăn cần tháo gỡ” được hội nghị ưu tiên xem xét bao gồm vấn đề tiếp tục đổi mới phát triển nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước; đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên môi trường, đẩy mạnh chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phát huy dân chủ, kiện toàn bộ máy các cơ quan nhà nước, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế…

Theo Tổng Bí thư, nhằm bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc sinh hoạt và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, hội nghị sẽ đi vào các vấn đề cụ thể hoá điều lệ Đảng; chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm quyền hạn, chế độ làm việc và phương pháp công tác của các cơ quan Đảng; thực hiện tốt hơn dân chủ và kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, từ đó phát huy vai trò tính chủ động sáng tạo và trách nhiệm của các tổ chức khác trong hệ thống chính trị, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Đảng, tăng cường sức mạnh, sự đoàn kết, thống nhất và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.

Bên cạnh đó, việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 được hội nghị đưa vào thảo luận, cho ý kiến về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo các định hướng lớn và phương châm, phương pháp tiến hành nghiên cứu, tổng kết, bổ sung, sửa đổi, đảm bảo phát huy dân chủ, có sự tham gia đông đảo của các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý và lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân...

Liên quan đến nhân sự chủ chốt của các cơ quan Nhà nước mà BCHTƯ có trách nhiệm giới thiệu vào chức danh lãnh đạo chủ chốt các cơ quan nhà nước (các ứng cử viên được chú trọng về năng lực, sở trường chuyên môn, kinh nghiệm công tác, kết hợp tính kế thừa và phát triển…), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết ngay sau Đại hội XI, bộ Chính trị đã tiến hành phân công một bước các ủy viên bộ Chính trị, ban Bí thư, chuẩn bị và giới thiệu các đồng viên Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc vào ngày 21.7 tới đây, sẽ bao gồm nội dung bầu các chức danh quan trọng của Nhà nước.

Theo K. HOA/SGTT