Câu chuyện về con ruồi

28/06/2012 08:57
Ruồi là chuyện nhỏ nhưng tính mạng con người là chuyện lớn, như câu chuyện sau.
Từ lần ấy, ông quyết tâm đi buôn thuốc diệt ruồi.