Chế: Giáo sư Xoay bị "gài"

12/07/2012 11:12 TL (st)
(GDVN) - Có ai biết được chữ "ngờ"
TL (st)