Con hơn cha là trường... lo lắm!

21/06/2012 09:58
Con giống cha là chuyện đáng mừng nhưng ở đây thì là chuyện vô cùng nguy hiểm.