Đau cái gì...cắt cái đó!

25/06/2012 23:57
Bà con cẩn thận với những thầy lang có tài băm chém bệnh nhân, tục gọi là lang băm!