Làm gì khi bị chơi khăm?

18/06/2012 12:03
Mặc dù biết mình bị bạn chơi khăm nhưng không thể làm gì được, tại sao vậy?