- Tiện thể anh đang mở mồm, gọi thằng nhỏ về ăn cơm đi!
A. Đ (st)
Đang tải tin...